پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و پنجاهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد (فوق العاده)

یکصد و پنجاهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد (فوق العاده) یکشنبه (6/11/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و پنجاهمین (150) جلسه رسمی( فوق العاده ) شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یکشنبه مورخ 6/11/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 150:


 

در ابتدای جلسه آقایان مهندس احمدی معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی باتفاق آقای مسلمی مسئول محترم درآمد شهرداری و آقای شفیعی در جلسه رسمی شورا حضور یافتند و به بررسی دفترچه عوارض شهرداری پرداختند و در نهایت دفترچه عوارض 99 شهرداری تصویب گردید . (بند 1)

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 65541/98 مورخ 5/11/98 شهرداری (به شماره 3391/98 مورخ 5/11/98 دبیرخانه شورا) موضوع یک جلد دفترچه عوارض محلی همراه با یک جلد دفترچه ارزش محاسباتی پیشنهادی شهرداری جهت اجراء از ابتدای سال 99 مطرح که پس از بحث و بررسی دفترچه های مذکور در اجرای تبصره یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 1387 و باستناد بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد موافقت و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 65077/98 مورخ 2/11/98 شهرداری ( به شماره 3363/98 مورخ 5/11/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 62473 مورخ 23/10/98 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 3213/790 قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (3054629) واقع در منطقه سه، پشت پارک کبیرزاده، که به شرح ذیل منعکس است:

539021 :x 3613749 :y

شمالاً بطول 8 متر به گذر 8/11 متر موجود ، جنوباً بطول 8 متر به گذر 10 متری – شرقا ً بطول 19 متر به پلاک و غرباً بطول 19 متر به پلاک . مساحت کل پلاک استناد به قرارداد واگذاری و گزارش واحد شهرسازی 152 مترمربع می باشد . مقرر گردید برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به دبیرخانه 57030 مورخ 1/10/98 پس از واریز مبلغ 000/000/721 میلیون ریال در وجه مالک و تحویل کلیه مدارک مرتبط با حقوق خود را از پلاک ثبتی 3213/790 قطعه 8 نجف آباد به شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به واگذاری و انتقال معوض ملکی عرصه یک پلاک مسکونی به مساحت 185 مترمربع به ارزش ریالی هر مترمربع 000/000/15 ریال و ارزش کل 000/000/775/2 ریال واقع در امیرآباد، باغ علوی – شماره ردیف تفکیک 31 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید .

تبصره : آقای داود بهارلوء هوره اصالتاً و وکالتاً اقرار می نماید با اطلاع کامل از مفاد این صورتجلسه توافقی آن را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض و شکایت اعم از حقوقی و کیفری در این مورد را در آینده با هر موضوع از خودم سلب و ساقط نمودم و پس از امضاء و تأیید این صورتجلسه اعتراضی از ما مسموع و پذیرفته نمی باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 64873/98 مورخ 2/11/98 شهرداری (به شماره 3379/98 مورخ 5/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 64473 مورخ 30/10/98 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 1/292 قطعه 4 نجف آباد واقع در تقاطع خیابان مجاهد شمالی و بلوار جمهوری ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3611647: y 532929 : x

شمالاً بطول 4 متر به بلوار جمهوری – شرقاً بطول 10 متر به خیابان مجاهد – جنوباً بطول 4 متر به پلاک و غرباً بطول 10 متربه پلاک مجاور . مساحت کل پلاک باستناد واحد شهرسازی 40 مترمربع که مقدار 54/28 مترمربع در مسیر و مقدار 38/11 باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از آزاد سازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور معوض امتیازی شناور تا مبلغ 000/130/354 (سیصد و پنجاه و چهار میلیون و یکصدو سی هزار) ریال به روی هر پرونده­ای که مالک معرفی می نماید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . ضمناً باقیمانده پلاک به مساحت 38/11 مترمربع کلیه عوارضات را به غیر از ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی بدهکار می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 65584/98 مورخ 5/11/98 شهرداری (به شماره 3392/98 مورخ 5/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 61515/98 مورخ 18/10/98 فیمابین شهرداری و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری نجف آباد با موضوع مدیریت فنی ، اجرایی ، مالی ، اداری و غیره به منظور اجرای عملیات احیاء و بازسازی خانه تاریخی کبیرزاده شهرداری منطقه دو پس از اعمال 15 % (پانزده درصد) حق مدیریت جمعاً به مبلغ 000/000/000/4 (چهار میلیارد) ریال از محل اعتبارات عمرانی سال 98 ردیف شماره 350408 (احیاء و بازسازی خانه های تاریخی) منطقه دو ، مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سالیانه باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 65566/98 مورخ 5/11/98 شهرداری (به شماره 3393/98 مورخ 5/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 64608 /98 مورخ 1/11/98 فیمابین شهرداری و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری نجف آباد با موضوع مدیریت فنی ، اجرایی ، مالی ، اداری و غیره به منظور اجرای عملیات کف فرش پیاده رو ورودی شهر از سمت اصفهان –حد فاصل خیابان نشاط تا میدان معلم منطقه سه پس از اعمال 12 % (دوازده درصد) حق مدیریت جمعاً به مبلغ 000/000/000/3 (سه میلیارد) ریال از محل اعتبارات عمرانی سال 98 ردیف شماره 330201 (پیاده روسازی معابر سطح شهر ) منطقه سه مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری با عنایت به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 65320/98 مورخ 3/11/98 شهرداری (به شماره 3385/98 مورخ 5/11/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به اهمیت و لزوم توجه ویژه به جایگاه امور سرمایه گذاری در شهرداریها و اقدامات اولیه معاونت محترم توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در جهت رفع ابهامات موجود در شیوه نامه مصوب فعلی و تهیه و نگارش پیش نویس جدید شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریهای کشور ، شهرداری در نظر دارد در راستای اجرای دقیق تر و منطبق با آئین مالی شهرداریها ، نسبت به اضافه و الحاق مفاد بندهای پیشنهادی در چارچوب مبانی و ارکان قانونی شیوه نامه ابلاغی به شماره 3/1/12404/س مورخ 4/2/91 مقام عالی وقت وزارت کشوراقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رفع ابهامات و اشکالات احتمالی در مسیر فرآیند برگزاری فراخوان و عقد قرارداد مشارکتی و همچنین رعایت و اجرای مفاد ماده 13 شیوه نامه ابلاغی فوق الذکر باستناد بندهای 5، 8 و 9 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 65096/98 مورخ 2/11/98 شهرداری (به شماره 3365/98 مورخ 5/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 62466 مورخ 23/10/98 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمی از پلاک ثبتی 3279/790 قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (6009017 ) واقع در منطقه 3 بلوار باهنر ، نرسیده به خیابان پاسداران ، که به شرح ذیل منعکس است :

539267:x 3614037:y

شمالاً بطول 8 متر به بلوار باهنر –جنوباً بطول 8 متر به باقیمانده پلاک – شرقاً بطول 22 متر به باقیمانده پلاک و غرباً بطول 22 متر به پلاک مجاور – مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 176 مترمربع می باشد . مقرر گردید برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به دبیرخانه به شماره 56235 مورخ 27/9/98 پس از واریز مبلغ 000/000/768 ریال به حساب شهرداری و تحویل کلیه مدارک مرتبط با حقوق خود پلاک ثبتی 3279/790 قطعه 8 نجف آباد به شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به واگذاری و انتقال عرصه 4 پلاک مسکونی پلاک ثبتی 6203-6202-6201-6200 به مساحت 608 مترمربع به ارزش ریالی هرمترمربع 000/500/8 ریال و ارزش کل 000/000/168/5 ریال واقع در یزدانشهر- بلوار شورا – فاز 4 – بلوک 13 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید .

تبصره : خانم نرگس کلبعلی اصالتاً و وکالتاً اقرار می نماید . با اطلاع کامل از مفاد این صورتجلسه توافقی آن راقبول نموده و حق هرگونه اعتراض و شکایت اعم از حقوقی و کیفری در این مورد را در آینده با هر موضوع از خودم سلب و ساقط نمودم و پس از امضاء و تأیید این صورتجلسه اعتراضی از ما مسموع و پذیرفته نمی­باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8-نامه شماره 65094/98 مورخ 2/11/98 شهرداری ( به شماره 3364/98 مورخ 5/11/98 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه 3319 مورخ 24/12/94 منضم به تصویر صورتجسه شماره 53972 مورخ 17/9/98 همچنین کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 8 و 17 و 64 و 65/52 قطعه 6 نجف آباد به نشانی خیابان امیرکبیر- کوی بهار ، نظر به اینکه شهرداری برابر اعلام مجدد اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نجف آباد نسبت به فروش و الحاق مقدار 50/11 مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاکهای فوق که بصورت یک باب خانه مسکونی درآمده براساس نظریه ارزیابی شماره 72356 مورخ 8/12/96 از قرار هر مترمربع000/500/7 ریال و جمعاً به مبلغ 000/250/86 ریال باستناد ماده 19 قانون نوسازی اقدام نموده مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9-نامه شماره 65099/98 مورخ 2/11/98 شهرداری ( به شماره 3362/98 مورخ 5/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 64168 مورخ 29/10/98 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 30/172 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2055624) متعلق به وراث مرحومه بتول شریفی واقع در طرح احداث بلوار کشاورز، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص تملک کل پلاک فوق الذکر ( در مسیر و باقیمانده ) با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است : 3609174 :y 532186: x

شمالاً بطول 30/13 متر به پلاک مجاور – شرقاً بطول 70/34 متر به پلاک مجاور- جنوباً بطول 10 متر به خیابان آبشار و غرباً بطول 40 متر به باقیمانده پلاک – مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد تقسیم نامه ارائه شده و مدارک مالکیت کل سهم الارث 12/435 مترمربع (در مسیر و باقیمانده )

می باشد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر و باقیمانده طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال (دویست میلیون ریال ) دروجه مالکین اقدام و صدور مجوز امتیازی شناور حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بر روی هر پلاک و پرونده­ای که مالک معرفی می نماید تا سقف مبلغ 075/842/94 ریال (نود و چهار میلیون و هشتصدو چهل و دو هزار و هفتاد و پنج ) ریال بر مبنای محاسبات سال 98 ضمن واگذاری معوض ملکی عرصه 2 واحد تجاری پلاک ثبتی 5492 و 5493/87 بخش 12 به مساحت 60/73 مترمربع واقع در یزدانشهر – بلوار شورا- فاز 7 – بلوک 9 نسبت به صدور معوض امتیازی تسویه حساب دو واحد تجاری به میزان 52/85 مترمربع در طبقه همکف و تسویه حساب یک واحد دفترکار به میزان 52/85 مترمربع در طبقه زیر زمین و تسویه حساب دو واحد دفترکار به میزان 70/79 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 48/16282 بخش 12 به آدرس یزدانشهر- بلوار انقلاب – جنب مخابرات قدیم حسب مقررات و ضوابط شهرسازی ، بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات فضای سبز ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید و همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10-نامه شماره 52840/98 مورخ 1/11/98 شهرداری (به شماره 2729/98 مورخ 11/9/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 174 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2055193) واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 51113 مورخ 4/9/98 درخصوص کل پلاک در میر فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3609810:y 532099:x

شمالاً بطول 50/8 متر به پلاک – شرقاً بطول 17 متر به پلاک – جنوباً بطول 50/8 متر به گذر و غرباً بطول 17 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت و پاسخ استعلام نقل و انتقال شماره 124528 مورخ 19/11/96 ارائه شده 50/144 مترمربع که کلاً در مسیر احداث خیابان کشاورز قراردارد. مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق به نحو ممکن، متقابلاً شهرداری ضمن واگذاری معوض ملکی عرصه پلاک ثبتی 5430 بخش 12 به مساحت 80/36 مترمربع به آدرس یزدانشهر – منطقه 4 واقع در بلوار شورا – بلوک 9 و یک واحد تجاری به میزان 80/36 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 5430 بخش 12 ثبت اصفهان یزدانشهر – بلوار شورا – فاز 7 بلوک 9 حسب ضوابط و مقررات شهرداری ، بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات فضای سبز ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید. همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

11- پیرامون انتخاب حسابرس جهت سال مالی 98 شهرداری و سازمانهای وابسته بحث و بررسی صورت گرفت که با توجه به لزوم تعیین تکلیف و رفع نواقص و اشکالات احتمالی در سیستم شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین پیش بینی زمان کافی و لازم جهت رسیدگی و حسابرسی سال مالی 98 و همچنین انجام مراحل استعلام شماره 2804 مورخ 16/9/98 با موضوع واگذاری اجرای عملیات حسابرسی سال مالی 98 به موسسات واجد الشرایط و بررسی رزومه ارائه شده توسط موسسات حسابرسی دارای رتبه الف استان اصفهان مقر گردید باستناد بند 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی ، موسسه حسابرسی آذرین حساب بعنوان حسابرس مستقل جهت حسابرسی مستقل سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 98 شهرداری نجف آباد و سازمانهای وابسته انتخاب و پس از اجرای مراحل انعقاد قرارداد این موسسه در طول جاری ضمن بررسی اسناد مالی و حسابرسی ضمنی نسب به ارائه گزارش مربوط در اوایل سال 99 اقدام که مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 21 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص)خاتمه یافت.

جناب آقای محمد منتظری عضو محترم شورای اسلامی شهر که با توجه به هماهنگی قبلی با مرخصی ایشان موافقت بعمل آمد.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.