پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه (28/11/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و پنجاه و سومین (153) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روزدوشنبه مورخ 28/11/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 153:


 

*ابتدای جلسه به بررسی لوایح پرداخته شد که موارد ذیل بتصویب رسید (ساعت 17-16)

سپس با دعوت و هماهنگی قبلی جناب آقای مغزی شهردار محترم– آقای رضائی مدیر محترم ارتباطات و امور بین الملل–آقای مهندس فردوسی مدیر محترم سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساعت 17 در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند . شهردار محترم ضمن تشکر از تصویب دفترچه عوارض و بودجه سال 99 شهرداری قول مساعد دادند که تمامی پروژه­های عمرانی با تمام توان در سال آینده به ثمر خواهد رسید. ایشان گزارشی پیرامون پروژه های عمرانی و خدماتی شهرداری در سطح شهر ارائه نمودند همچنین در مورد دفترچه عوارض عنوان نمودند که جهت امضاء به استانداری ارسال گردیده است. در ادامه گزارشی توسط آقای مهندس فردوسی پیرامون توسعه و تبدیل نجف آباد به مقصد گردشگری ، اقتصادی و صنایع دستی و ایجاد یک قطب در این زمینه ارائه نمودند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 70479/98 مورخ 24/11/98 شهرداری (به شماره 3643/98 مورخ 26/11/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 35875 مورخ 3/10/98 بانضمام کروکی قسمتی از پلاک ثبتی 1/724 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2012288 واقع در خیابان امام (ره) و با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر مجدد پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : 3610852 :y 532103 : x

شمالاً بطول 70/31 متر به گذر – شرقاً بطول 20/16 متر به پلاک – جنوباً بطول 90/21 متر به گذر و غرباً بطول 70/16 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند مالکیت 61/358 مترمربع عرصه و مقدار 22/97مترمربع در مسیر و مقدار 39/261مترمربع باقیمانده در طرح فراشهری قرار دارد . مقرر گردید پس از انتقال میزان درمسیر بنام شهرداری، متقابلاًشهرداری نسبت به صدور مجوزات احداث پارکینگ به میزان 78/184 مترمربع در زیرزمین -یک واحد تجاری به میزان 72 مترمربع در زیرزمین- رمپ وراه پله و آسانسور به میزان 04/58 مترمربع در طبقه همکف - بالکن داخلی تجاری به میزان 75 مترمربع در طبقه همکف - سه واحد تجاری به میزان 74/198 مترمربع در طبقه همکف و مسکونی چهار واحد بالکن درگذر به میزان 500 مترمربع در طبقه اول و دوم پلاک ثبتی 1/724 قطعه 4 واقع در خیابان امام چهارباغ با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و درصورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن پرداخت مبلغ 000/000/900/1 (یک میلیارد و نهصد میلیون ) ریال به حساب شهرداری بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . با تصویب این توافقنامه کلیه مفاد توافقنامه شماره 31451 مورخ 30/5/79 کان لم یکن گردید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 70596/98 مورخ 24/11/98 شهرداری( به شماره 3641/98 مورخ 26/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه هیأت امناء گلزار شهداء نجف آباد با ثبت وارده دبیرخانه به شماره 70356 مورخ 23/11/98 با موضوع اهداء و واگذاری یک دستگاه خودرو وانت وینگل به شماره موتور 78494NSNY4S69G و شماره شاسی 200353 به شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 70030/98 مورخ 21/11/98 شهرداری (به شماره 3607/98 مورخ 23/11/98 دبیرخانه شورا ) باستناد ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و همچنین ماده 46 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 1388 و با توجه به درخواست­های مردمی در راستای احیاء بافت فرسوده شهری ، شهرداری در نظر دارد جهت عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم ساختمانی مجاز نسبت به اعمال 50 درصد تخفیف برای کاربری های مسکونی موضوع این ماده ( در محدوده بافت فرسوده مصوب کل شهر) تا پایان شهریور ماه سال 99 اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 70535/98 مورخ 24/11/98 شهرداری (به شماره 3645/98 مورخ 26/11/98 دبیرخانه شورا)منضم به توافقنامه شماره 61018 مورخ 16/10/98 بانضمام کروکی پلاک ثبتی 101/888 و 157/888 قطعه 10 نجف آباد واقع در خیابان شهداء با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص قسمتی از پلاکهای فوق واقع در مسیر خیابان مذکور با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

534127:y 3609968:x

حدود اربعه ملک پلاک ثبتی 101/888

حدود اربعه ملک پلاک ثبتی 157/888

شمالاً بطول 3 متر به گذر

شمالاً بطول های 3 متر به پلاک و 12 متر به گذر 

شرقاً بطول 16متر به پلاک

شرقاً بطول 40/32 متر به پلاک

جنوباً بطول 3 متر به پلاک

جنوباً بطول 30/16 متر به پلاک

غرباً بطول 10/16 متر به پلاک

غرباً بطول 50/16 متر به پلاک

 

مساحت کل پلاک باستناد مدارک مالکیت 62/508 مترمربع که مقدار 12/67 در مسیر خیابان شهداء و مقدار 50/441 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی ، و کسر میزان در مسیر از طریق اجرای ماده 45 بنام شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/700 (هفتصد میلیون) ریال به حساب شهرداری ، با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات انباری تجاری به میزان 40/213 مترمربع در طبقه زیرزمین و تجاری به میزان 40/213 مترمربع در طبقه همکف – راه پله مسکونی به میزان 35 مترمربع – یک واحد مسکونی به میزان 40/238 مترمربع در طبقه اول –یک واحد مسکونی به میزان 40/238 مترمربع در طبقه دوم پلاک ثبتی 101/888 و 157/888 قطعه 10 خیابان شهداء نرسیده به خیابان منتظری طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش ونوسازی و فضای سبز اقدام نماید . باقیمانده پلاک به غیر از 40/248 مترمربع کلیه عوارضات را بدهکار می باشد . باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 70037/98 مورخ 21/11/98 شهرداری ( به شماره 3606/98 مورخ 23/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه هیأت امناء گلزار شهدای نجف آباد با ثبت وارده دبیرخانه به شماره 67206 مورخ 12/11/98 با موضوع اهداء و واگذاری یک دستگاه وانت مسقف ال نود مدل 1397 ( به شماره موتور 191931919338201709425 w و شماره شاسی 707340 به شهرداری نجف آباد ، مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداریها ، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص)خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.