پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه (5/12/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و پنجاه و چهارمین (154) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روزدوشنبه مورخ 5/12/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهرو تبریک روز مهندس و روز 5 اسفند ، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 154:


 

*در ابتدا گزارشی از کمیسیون های روز شنبه مورخ 3/12/98 که در محل این شورا برگزار گردیده بود ارائه گردید .

*ابلاغ آقای بیگدلی معاونت محترم خدمات شهری شهرداری بعنوان مسئول ستاد نوروزی سال 99 باطلاع اعضاء محترم رسید .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل

اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 73038/98 مورخ 3/12/98 شهرداری ( به شماره 3744/98 مورخ 3/12/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 68958 مورخ 19/11/98 بانضمام کروکی موقعیت محل ششدانگ پلاک ثبتی 175 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2055005) واقع در طرح احداث بلوار کشاورز، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص تملک کل پلاک فوق و (میزان در مسیر و باقیمانده ) با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:

3609829 :y 532078 :x

شمالاً بطول 75 متر به پلاک – شرقاً بطول 17 متر به پلاک و گذر – جنوباً بطول 75 متر به پلاک و غرباً بطول 16 متر به پلاک – مساحت ششدانگ کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 50/1237 مترمربع می باشد که مقدار 10/914 مترمربع در مسیر و مقدار 40/323 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، واگذاری و انتقال ششدانگ پلاک 175 قطعه 10 ، متقابلاً شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/000/4 (چهار میلیارد ) ریال در وجه وراث فوق الذکر نسبت به واگذاری معوضات ملکی عرصه پلاک ثبتی 5305-5306-5307 و 5308 بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 40/134 مترمربع واقع در یزدانشهر – بلوار شورا – فاز 7 – بلوک 5 و صدور معوض امتیازی چهار واحد تجاری همکف به میزان 40/134 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 5305- 5306-5307 و 5308 بخش 12 ثبت اصفهان واقع در یزدانشهر – بلوار شورا – فاز 7 –بلوک 5 طبق ضوابط شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و فضای سبز اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی مجاورین پلاک 175 قطعه 10 بعهده وراث بوده در صورت بروز هرگونه ادعائی متعهد می گردند از کلیه خسارات وارده به شهرداری به آینده مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 72670/98 مورخ 1/12/98 شهرداری به شماره (3740/98 مورخ 3/12/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 67447/98 مورخ 13/11/98 فیمابین شهرداری و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری نجف آباد با موضوع مدیریت فنی ، اجرایی مالی ، اداری و غیره بمنظور اجرای عملیات پروژه بوستان زندگی حدفاصل تقاطع بلوار کشاورز با بوستان تا کوچه شهید بهرامی (سرویس بهداشتی در حال احداث ) پس از اعمال 12 % (دوازده درصد) حق مدیریت جمعاً به مبلغ 000/000/000/20 (بیست میلیارد) ریال از محل اعتبارات عمرانی سال 98 ردیف شماره 350108 (احداث بوستان زندگی ) منطقه دو مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری با تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری با عنایت به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 60287/98 مورخ 14/10/98 شهرداری ( به شماره 3691/98 مورخ 29/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 54039/98 مورخ 17/9/98 فیمابین شهرداری و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری نجف آباد با موضوع اجرای ورودی و خروجی جایگاه سی ان جی متعلق به شهرداری واقع در کمربندی جنوب شهر ، با میزان ضریب پیمان 15 % (پانزده درصد ) بالاتر ار فهرست بهاء ابنیه و راه و باند سال 98 و سی درصد ضریب بالاسری بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح بهمراه تجهیز کارگاه بصورت مقطوع ، جمعاً بمبلغ 671/410/627 (ششصد و بیست و هفت میلیون و چهارصد و ده هزار و ششصد و هفتاد و یک) ریال از محل اعتبارات عمرانی سال 98 ردیف شماره 330101 (زیرسازی و جدولگذاری معابر) منطقه یک مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری با عنایت به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی ، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 72667/98 مورخ 1/12/98 شهرداری ( به شماره 3739/98 مورخ 3/12/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 69959/98 مورخ 21/11/98 فیمابین شهرداری و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری نجف آباد با موضوع مدیریت فنی ، اجرایی ، مالی ، اداری و غیره بمنظور اجرای عملیات پل زندگی برروی بلوار شهید حجتی ، مناطق یک و دو شهرداری پس از اعمال 12 % (دوازده درصد ) حق مدیریت جمعاً به مبلغ 000/000/000/20 (بیست میلیارد ) ریال از محل اعتبارات عمرانی سال 98 ردیف شماره 350108 (احداث بوستان زندگی ) مناطق یک و دو مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری با عنایت به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5- با عنایت به درخواست اعضاء محترم شورای اسلامی شهر در جهت پرداخت هزینه و حق الزحمه سفر کاری روزانه در خارج از حوزه انتخابیه نجف آباد و در راستای رعایت و اجرای مفاد بند 2 از ماده (7) آئین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضاء محترم شورای اسلامی موضوع تصویب نامه شماره 59868/ت 33903 ه مورخ 28/9/84 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر لازم ، ضمن موافقت اعضاء و به جهت تسویه حق الزحمه مأموریت 12 ماهه سال 98 اعضاء مقرر گردید نسبت به تأمین اعتبار و تخصیص میزان 96 ساعت حق الجلسه موضوع جدول ماده (6) آئین نامه صدرالاشاره در سال 98 جهت هر نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر و همچنین پرداخت از محل اعتبارات ردیف شماره 2031 بودجه سال 98 اقدام و در اصلاح بودجه سال جاری پایدار گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرارگرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص)خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.