پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروها و....

نمایندگان شورا در کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروها و شوراهای شهردای

«اولین سال دوره ششم شورای اسلامی شهر جلسه رسمی شماره 3 مورخ 18 /5/ 1400 با اکثریت آراء»

1-دبیر کمیته آبفا : حجتی

2-حل اختلاف مالیاتی اداره دارائی : جهانیان – یوسفی نژاد-حجتی

3-هیأت امناء آرامستان نجف آباد : جهانیان –آخوندی- آسیابانی-حجتی –یوسفی نژاد –محمودیان

هیأت امناء آرامستانهای یزدانشهر و فیروزآباد:خانم ارزانی -بهرامی -آخوندی

هیأت امناء آرامستان امیرآباد :خانم ارزانی- جهانیان –بهرامی - حجتی

4-کمیسیون بند 20 ماده 55: حجتی – آخوندی –محمودیان

5- کمیسیون بررسی طرحها: بهرامی – جهانیان – یوسفی نژاد -حجتی

6-کمیته بازدید موارد خاص : آسیابانی – یوسفی نژاد – محمودیان -آخوندی

7-کارگروه پسماند شهری:مومنی – یوسفی نژاد - آخوندی

8-کمیسیون توافقات: حجتی – یوسفی نژاد – بهرامی – آخوندی

9-کمیسیون تحویل:آسیابانی – بهرامی – یوسفی نژاد -حجتی

10-کمیته درآمد:مومنی – آخوندی - جهانیان

11-کمیته زیباسازی: آسیابانی –ارزانی –محمودیان - جهانیان

12-کمیسیون­عالی­معاملات: حجتی – آخوندی –یوسفی نژاد – بهرامی –ارزانی

13-کمیسیون عالی مشارکت ها (سرمایه گذاری):محمودیان – حجتی-آخوندی – مومنی – یوسفی نژاد

14-کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز: آخوندی – جهانیان-حجتی

15 -کمیسیون کارشناسی شهرسازی (کمیته فنی):یوسفی نژاد – بهرامی – آخوندی –حجتی

16-کمیسیون ماده 5: مومنی

17-کمیته کار ماده 5:حجتی -یوسفی نژاد - بهرامی

18- کمیسیون ماده 77: آخوندی

19- کمیسیون ماده صد 1: حجتی

20- کمیسیون ماده صد2 : آسیابانی

21- کمیسیون ماده صد 3 (تجدید نظر ) :ارزانی

22-کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی :مومنی

23-شورای نامگذاری : ارزانی –محمودیان –جهانیان

24-شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف­ آباد:آخوندی – مومنی

25- شورای سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف ­آباد:جهانیان – یوسفی نژاد

26-شورای سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری:حجتی – بهرامی- یوسفی نژاد

27-سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد:آسیابانی –ارزانی –محمودیان

28-شورای آموزش و پرورش : مومنی

29-کارگروه آب و کشاورزی : حجتی

30-کمیته آرد و نان و تعزیرات : آخوندی

31-انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان : محمودیان

32-کارگروه اجتماعی : محمودیان – جهانیان – حجتی-ارزانی

33- کمیسیون بانوان : ارزانی –محمودیان

34-کارگروه بهداشت و درمان : ارزانی –محمودیان

35 –کمیته توانمند سازی و اسکان غیررسمی : مومنی – آخوندی

36 -حوزه نظام وظیفه : آسیابانی

37-کارگروه سلامت و امنیت غذایی :حجتی –محمودیان –ارزانی

38-کمیسیون سازمان ثبت احوال : آخوندی

39-کمیسیون کارشناسی اتاق اصناف : محمودیان – یوسفی نژاد - بهرامی

40-کمیسیون ماده 64 مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک ):حجتی - بهرامی

41-کارگروه مواد مخدر : ارزانی – جهانیان-محمودیان

42- کارگروه معاینه خودرو : آخوندی – مومنی

43-کارگروه نهضت سواد آموزی : بهرامی

44-کارگروه ورزش: محمودیان –حجتی –ارزانی – آخوندی-یوسفی نژاد- بهرامی -جهانیان

45-کمیسیون معماری و شهرسازی :یوسفی نژاد – بهرامی – حجتی

46- کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری: یوسفی نژاد- حجتی –ارزانی –محمودیان – جهانیان - مومنی

47- کارگروه عمران و معماری شهرسازی دفتر نماینده : حجتی

48- کمیته صنعت ، معدن ، تجارت و اشتغال : محمودیان-یوسفی نژاد –حجتی – جهانیان-مومنی - ارزانی

49-کمیته نخبگان و آینده پژوهی :یوسفی نژاد- بهرامی – حجتی-مومنی-جهانیان-آسیابانی –آخوندی – ارزانی- محمودیان

50-شورای شهرستان : حسن یوسفی نژاد – حسین بهرامی

*********************************************************************

نمایندگان شورادر کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروها و شوراهای شهردای سال چهارم (از تاریخ 20/5/1399)

1-دبیرکمیته آبفا: جواد حجتی

2-هیأت امناء آرامستان: محمد حسن آسیابانی – جواد حجتی – مجید پزشکی – محمد منتظری-

ابراهیم ابوترابی-عیدی محمد طرقی

3-کمیسیون بند 20 ماده 55: عیدی محمد طرقی-مجید پزشکی – مهدی حاجی صادقیان

4-کمیسیون بررسی طرحها: جواد حجتی – مجید پزشکی – عیدی محمد طرقی –مهدی حاجی صادقیان – مجتبی گودرزی

5-کمیته بازدید: محمدحسن آسیابانی – عیدی محمد طرقی-مجید پزشکی

6-کارگروه پسماند شهری:مجید پزشکی – محسن پوراسماعیلی

7-کمیسیون توافقات: مجید پزشکی- محمدحسن آسیابانی – محمد منتظری

8-کمیسیون تحویل:مجتبی گودرزی – محسن پوراسماعیلی– مجید پزشکی

9- کمیته درآمد : ابراهیم ابوترابی-عیدی محمد طرقی –محسن پوراسماعیلی – مهدی حاجی صادقیان

10-کمیته زیباسازی :مهدی حاجی صادقیان – عیدی محمد طرقی- مجید پزشکی – محمدحسن آسیابانی

11-کمیسیون عالی معاملات :مجتبی گودرزی –محسن پوراسماعیلی –ابراهیم ابوترابی –جواد حجتی-مجید پزشکی

12- کمیسیون عالی مشارکتها(سرمایه گذاری): مجتبی گودرزی

13-کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز: مجید پزشکی – مجتبی گودرزی – ابراهیم ابوترابی

14-کمیسیون کارشناسی شهرسازی ( کمیته فنی):مجید پزشکی – محمد منتظری – مجتبی گودرزی – محمد حسن آسیابانی

15-کمیسیون ماده 5 :جواد حجتی

16-کمیته کار ماده 5 : محسن پوراسماعیلی-محمد منتظری – عیدی محمد طرقی-مجید پزشکی

17-کمیسیون ماده 77 : مجتبی گودرزی

18-کمیسیون ماده صد 1 : محمد منتظری

19-کمیسیون ماده صد 2 : جواد حجتی

20-کمیسیون ماده صد 3 :(تجدید نظر) : محمدحسن آسیابانی

21-کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی :عیدی محمد طرقی – ابراهیم ابوترابی

22-شورای نامگذاری : ابراهیم ابوترابی –محسن پوراسماعیلی –مهدی حاجی صادقیان-

عیدی محمد طرقی-محمدحسن آسیابانی

23-شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری :مجتبی گودرزی-محسن پوراسماعیلی

24-شورای سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری :محمد منتظری –مجید پزشکی

25-شورای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهریشهرداری: جواد حجتی – ابراهیم ابوترابی

26-سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری : مهدی حاجی صادقیان – محمد حسن آسیابانی – عیدی محمد طرقی

27-شورای آموزش و پرورش :جواد حجتی

28-کارگروه آب و کشاورزی :جواد حجتی

29- کمیته آرد و نان و تعزیرات :محسن پوراسماعیلی

30-انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان :عیدی محمد طرقی

31-کارگروه اجتماعی :محسن پوراسماعیلی – مهدی حاجی صادقیان

32-کمیسیون بانوان : مرضیه صالحی

33-کارگروه بهداشت و درمان : عیدی محمد طرقی- مهدی حاجی صادقیان

34-کمیته توانمند سازی و اسکان غیر رسمی :محسن پوراسماعیلی – مجید پزشکی

35-حوزه نظام وظیفه : محسن پوراسماعیلی –محمدحسن آسیابانی

36-کارگروه سلامت و امنیت غذایی: جواد حجتی – عیدی محمد طرقی

37-کمیسیون سازمان ثبت احوال : محسن پوراسماعیلی

38-کمیسیون کارشناسی اتاق اصناف : عیدی محمد طرقی – جواد حجتی – مهدی حاجی صادقیان-

مجید پزشکی

39-کمیسیون ماده 64 مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک): مجتبی گودرزی – جواد حجتی

40-کارگروه مواد مخدر:مهدی حاجی صادقیان

41-کارگروه معاینه خودرو : محسن پور اسماعیلی

42-کارگروه نهضت سواد آموزی : محسن پوراسماعیلی

43-کارگروه ورزش : جواد حجتی- محسن پواسماعیلی – مهدی حاجی صادقیان

44-حل اختلاف مالیاتی : مجید پزشکی – محمد منتظری –ابراهیم ابوترابی

*********************************************************************

نمایندگان شورادر کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروها و شوراهای شهردای سال سوم  (از تاریخ 19/5/1398)

 

1- کمیته آبفا : ابراهیم ابوترابی- جواد حجتی

2- کمیته انضباطی تاکسیرانی : محمدحسن آسیابانی

3-هیأت امناء آرامستان: محمد حسن آسیابانی –جواد حجتی – مجید پزشکی- محمد منتظری – محسن پوراسماعیلی-ابراهیم ابوترابی

4-کمیسیون بند 20 ماده 55: - عیدی محمد طرقی – مجید پزشکی- مجتبی گودرزی

5- کمیسیون بررسی طرحها: ابراهیم ابوترابی – جواد حجتی - مجید پزشکی – عیدی محمد طرقی- محمدحسن آسیابانی – مهدی حاجی صادقیان

6-کمیته بازدید(موارد خاص): مجید پزشکی – جواد حجتی – عیدی محمد طرقی

7-کارگروه پسماند شهری:مجید پزشکی - محسن پوراسماعیلی

8-کمیسیون توافقات:مجید پزشکی – جواد حجتی- محمد حسن آسیابانی

9-کمیسیون تحویل: مجتبی گودرزی – جواد حجتی – مجید پزشکی- ابراهیم ابوترابی

10-کمیته درآمد: ابراهیم ابوترابی – عیدی محمد طرقی – محسن پوراسماعیلی- مهدی حاجی صادقیان

11-کمیته زیباسازی: مهدی حاجی صادقیان –عیدی محمد طرقی - مجید پزشکی– محمد حسن آسیابانی

12-کمیسیون عالی معاملات: مجتبی گودرزی –جواد حجتی - محسن پور اسماعیلی – ابراهیم ابوترابی

13-کمیسیون عالی مشارکتها(سرمایه گذاری): مهدی حاجی صادقیان - ابراهیم ابوترابی – عیدی محمد طرقی – مجید پزشکی – جواد حجتی- محسن پور اسماعیلی – محمدحسن آسیابانی

14-کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز: جواد حجتی – مجتبی گودرزی

15-کمیسیون کارشناسی شهرسازی (کمیته فنی):مجیدپزشکی - جواد حجتی – محمدحسن آسیابانی

16-کمیته کار ماده 5 : جواد حجتی – مجید پزشکی –محمد منتظری

17-کمیسیون ماده 5: عیدی محمد طرقی

18-کمیسیون ماده 77:مجتبی گودرزی

19-کمیسیون ماده صد 1: مجید پزشکی

20- کمیسیون ماده صد 2: جواد حجتی

21-کمیسیون ماده صد 3 (تجدید نظر ) : محمدحسن آسیابانی

22-کمیته ماده 8 قانون نوسازی: عیدی محمد طرقی –ابراهیم ابوترابی

23-شورای نامگذاری: ابراهیم ابوترابی –محسن پور اسماعیلی- جواد حجتی –مهدی حاجی صادقیان–

محمدحسن آسیابانی

24-شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد :مجتبی گودرزی -محسن پور اسماعیلی

25-شورای سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد : مجید پزشکی – محمد منتظری

26-شورای سازمان عمران بازآفرینی فضای شهری شهرداری:ابراهیم ابوترابی – جواد حجتی

27-سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد:مهدی حاجی صادقیان–محمد حسن آسیابانی – عیدی محمد طرقی

28-شورای آموزش و پرورش : عیدی محمد طرقی

29- کارگروه آب و کشاورزی : جواد حجتی

30-کمیته آرد و نان و تعزیرات : محسن پور اسماعیلی

31- انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان :عیدی محمد طرقی

32-کارگروه اجتماعی : جواد حجتی – مهدی حاجی صادقیان

33- کمیسیون بانوان : مرضیه صالحی

34-کارگروه بهداشت و درمان : مهدی حاجی صادقیان – عیدی محمد طرقی

35-کمیته توانمند سازی و اسکان غیررسمی : مجید پزشکی

36-حوزه نظام وظیفه : محسن پور اسماعیلی- محمدحسن آسیابانی

37-کارگروه سلامت و امنیت غذایی : جواد حجتی – عیدی محمد طرقی

38-کمیسیون سازمان ثبت احوال : محسن پور اسماعیلی

39-کمیسیون کارشناسی اتاق اصناف : عیدی محمد طرقی – جواد حجتی -مهدی حاجی صادقیان

40-کمیسیون ماده 64 مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک ):مجتبی گودرزی - جواد حجتی

41-کارگروه مواد مخدر : مهدی حاجی صادقیان

42-کارگروه معاینه خودرو : محسن پور اسماعیلی

43-کارگروه نهضت سواد آموزی : محسن پوراسماعیلی

44-کارگروه ورزش : مجید پزشکی –جواد حجتی –محسن پور اسماعیلی – مهدی حاجی صادقیان

45-حل اختلاف مالیاتی : جواد حجتی – مجید پزشکی – مهدی حاجی صادقیان

 

نمایندگان شورادر کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروها و شوراهای شهردای سال دوم  (از تاریخ 3/6/1397)

1-دبیر کمیته آبفا : ابراهیم ابوترابی

2- کمیته انضباطی تاکسیرانی : محسن پوراسماعیلی

3-هیأت امناء آرامستان: محمد حسن آسیابانی –جواد حجتی – مجید پزشکی محمد منتظری – محسن پوراسماعیلی

4-کمیسیون بند 20 ماده 55: مهدی حاجی صادقیان - عیدی محمد طرقی – مجید پزشکی

5- کمیسیون بررسی طرحها: ابراهیم ابوترابی – جواد حجتی - مجید پزشکی – عیدی محمد طرقی

6-کمیته بازدید(موارد خاص): مجید پزشکی – جواد حجتی – عیدی محمد طرقی

7-کارگروه پسماند شهری: مجید پزشکی - محسن پوراسماعیلی

8-کمیسیون توافقات: مجید پزشکی – جواد حجتی- محمد حسن آسیابانی

9-کمیسیون تحویل: مجتبی گودرزی – جواد حجتی – مجید پزشکی

10-کمیته درآمد: ابراهیم ابوترابی – عیدی محمد طرقی – محسن پوراسماعیلی

11-کمیته زیباسازی: مهدی حاجی صادقیان –عیدی محمد طرقی - مجید پزشکی

12-کمیسیون عالی معاملات: مجتبی گودرزی –جواد حجتی - محسن پور اسماعیلی

13-کمیسیون عالی مشارکتها(سرمایه گذاری): مهدی حاجی صادقیان - ابراهیم ابوترابی – عیدی محمد طرقی – مجید پزشکی – جواد حجتی- محسن پور اسماعیلی

14-کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز: مهدی حاجی صادقیان - جواد حجتی – مجتبی گودرزی

15-کمیسیون کارشناسی شهرسازی (کمیته فنی): مجید پزشکی - جواد حجتی

16-کمیته کار ماده 5 : مجتبی گودرزی – جواد حجتی – مجید پزشکی

17-کمیسیون ماده 5: ابراهیم ابوترابی

18-کمیسیون ماده 77: محمد منتظری

19-کمیسیون ماده صد 1:محمد منتظری

20- کمیسیون ماده صد 2: جواد حجتی

21-کمیسیون ماده صد 3 (تجدید نظر ) : ابراهیم ابوترابی

22-کمیته ماده 8 قانون نوسازی: عیدی محمد طرقی –ابراهیم ابوترابی

23-شورای نامگذاری : ابراهیم ابوترابی –محسن پور اسماعیلی- جواد حجتی –مهدی حاجی صادقیان

24-شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد : عیدی محمد طرقی – ابراهیم ابوترابی

25-شورای سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد : محسن پور اسماعیلی – محمد منتظری

26-شورای سازمان عمران بازآفرینی فضای شهری شهرداری: مجتبی گودرزی - مجید پزشکی – جواد حجتی

27-سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد: مهدی حاجی صادقیان – محمد حسن آسیابانی

28-شورای آموزش و پرورش : ابراهیم ابوترابی

29- کارگروه آب و کشاورزی : جواد حجتی

30-کمیته آرد و نان و تعزیرات : محسن پور اسماعیلی

31- انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان : عیدی محمد طرقی

32-کارگروه اجتماعی : جواد حجتی – مهدی حاجی صادقیان - عیدی محمد طرقی

33- کمیسیون بانوان : عیدی محمد طرقی

34-کارگروه بهداشت و درمان : مجید پزشکی – عیدی محمد طرقی

35-توانمند سازی و اسکان غیررسمی : ابراهیم ابوترابی

36-حوزه نظام وظیفه : محسن پور اسماعیلی

37-کارگروه سلامت و امنیت غذایی : جواد حجتی – عیدی محمد طرقی - مجید پزشکی

38-کمیسیون سازمان ثبت احوال : محسن پور اسماعیلی

39-کمیسیون کارشناسی اتاق اصناف : عیدی محمد طرقی

40-کمیسیون ماده 64 مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک ): مجتبی گودرزی - جواد حجتی

41-کارگروه مواد مخدر : عیدی محمد طرقی – مهدی حاجی صادقیان

42-کارگروه معاینه خودرو : محسن پور اسماعیلی

43-کارگروه نهضت سواد آموزی : محسن پوراسماعیلی

44-کارگروه ورزش : مجید پزشکی –جواد حجتی –محسن پور اسماعیلی

 

*****************************************************************************************************

نمایندگان شورادر کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروها و شوراهای شهردای سال اول (تا تاریخ 3/6/1397)

 

1-کمیته کار ماده 5 : ابراهیم ابوترابی- مجید پزشکی – عیدی محمد طرقی
2- کمیسیون ماده 5 : مجتبی گودرزی
3-کمیسیون ماده 77: محمد منتظری
4- کمیسیون بند 20 ماده 55 : مهدی حاجی صادقیان – ابراهیم ابوترابی – مجید پزشکی
5- کمیسیون عالی معاملات: ابراهیم ابوترابی – محسن پوراسماعیلی – جواد حجتی
6-کمیته فنی:مجید پزشکی-ابراهیم ابوترابی-محمد منتظری
7-بررسی طرحها:عیدی محمد طرقی- محسن پوراسماعیلی – مجید پزشکی – ابراهیم ابوترابی – مهدی حاجی صادقیان
8-کمیسیون توافقات:مجید پزشکی– ابراهیم ابوترابی- محمد منتظری- مجتبی گودرزی
9- کمیسیون عالی مشارکتها (سرمایه گذاری) :عیدی محمد طرقی – مهدی حاجی صادقیان –مجید پزشکی – ابراهیم ابوترابی – محسن پوراسماعیلی –جواد حجتی
10-کمیسیون تحویل: مجید پزشکی- ابراهیم ابوترابی – محسن پوراسماعیلی
11- شورای نامگذاری: محسن پوراسماعیلی- محمد حسن آسیابانی- ابراهیم ابوترابی
12-کارگروه اجتماعی:مهدی حاجی صادقیان–عیدی محمد طرقی
13-کارگروه ورزش: محسن پوراسماعیلی- محمدحسن آسیابانی- مجید پزشکی
14-کمیته زیباسازی: مجید پزشکی – مهدی حاجی صادقیان- ابراهیم ابوترابی
15- کمیسیون ماده 64 مالیاتهای مستقیم (تقویم املاک) : مجتبی گودرزی- جواد حجتی
16- کمیسیون ماده صد ویک: محمد منتظری
17- کمسیون ماده صد 2: جواد حجتی
18- کمیسیون تجدید نظر ماده صد: محمد حسن آسیابانی
19- شورای آموزش و پرورش : مجتبی گودرزی
20-شورای سازمان رفاهی تفریحی : محمدحسن آسیابانی – مهدی حاجی صادقیان – عیدی محمد طرقی
21-کمیته درآمد:محمدمنتظری-ابراهیم ابوترابی- عیدی محمد طرقی
22- کارگروه بهداشت و درمان: مجید پزشکی- عیدی محمد طرقی
23- کارگروه سلامت و امنیت غذایی: ابراهیم ابوترابی- جواد حجتی
24- کارگروه مواد مخدر: عیدی محمد طرقی- ابراهیم ابوترابی
25-کمیته حمل و نقل : مجتبی گودرزی- محسن پوراسماعیلی- عیدی محمد طرقی
26-کمیته انضباطی تاکسیرانی: محمد منتظری
27-توانمندسازی و اسکان غیر رسمی : ابراهیم ابوترابی- عیدی محمد طرقی
28-شورای سازمان خدمات موتوری: مجید پزشکی
29- حوزه نظام وظیفه: محسن پوراسماعیلی
30-شورای سازمان بهسازی و نوسازی: مهدی حاجی صادقیان- جواد حجتی- ابراهیم ابوترابی
31-کارگروه آب و کشاورزی: جواد حجتی
32-کارگروه نهضت سوادآموزی: محمد حسن آسیابانی
33- کمیسیون بانوان: عیدی محمد طرقی
34-کارگروه پسماند شهری: محسن پوراسماعیلی- محمد منتظری
35-کمیته ماده8 قانون نوسازی: ابراهیم ابوترابی- عیدی محمد طرقی
36-کارگروه معاینه خودرو: مهدی حاجی صادقیان
37- انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان: محمد منتظری
38-کمیته آرد و نان و تعزیرات: محمدحسن آسیابانی
39- کمیسیون قطع اشجار: مهدی حاجی صادقیان- ابراهیم ابوترابی
40-کمیسیون سازمان ثبت احوال: محسن پوراسماعیلی
41-سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی: جواد حجتی
42- کمیته کارشناسی اتاق اصناف: عیدی محمد طرقی
43- دبیرکمیته آبفا: ابراهیم ابوترابی+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.