پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و نود و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (4/12/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  یکصد و نود و هشتمین (198) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 4/12/99 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست  محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیر مقدم  به همکاران ارجمند و تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت امام جواد (ع) و میلاد با سعادت مولا علی(ع) و روز پدر و فرا رسیدن پنجم اسفند روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد (روز نجف آباد ) دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 198:
*درخصوص مرز نجف آباد و گلدشت در قسمت ویلاشهر و آینده این نقطه و بار خدمات آن به شهرداری نجف آباد بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید شهرداری نجف آباد جلسه ای با شهرداری گلدشت برگزار و موضوع را با در نظر گرفتن زمین معوض بجای این مرز تدبیر نموده و نتیجه را به این شورا گزارش نماید.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 84017/99 مورخ 4/12/99 شهرداری ( به شماره 3252/99 مورخ 4/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست و مفاد مصوبه شماره 251 مورخ 13/6/99 مشترک شورا و هیئت مدیره سازمان فرهنگی،  اجتماعی و ورزشی شهرداری در نظر دارد به منظور حمایت از هنرمندان شهر و ماندگاری آثار این عزیزان نسبت به خرید تعداد بیست و دو قطعه آثار خوشنویسی اثر استاد احمد احمدی با رعایت مقررات و ضوابط آئین نامه مالی شهرداریها و براساس نظریه کارشناسی شماره 99/41 مورخ 10/8/99 انجمن خوشنویسان استان اصفهان تا سقف مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال از محل ردیف شماره 6060501 (با عنوان خرید آثار هنری ) از مأموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات عمرانی بودجه 99 شهرداری و همچنین تأمین اعتبار لازم از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با عنایت به مفاد ماده 4 آیین نامه مالی  شهرداری ها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 ، 14 و 30  از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 78387/99 مورخ 15/11/99 شهرداری ( به شماره 3067/99 مورخ 16/11/99 دبیرخانه شورا) منضم به یک نسخه نهائی از ضوابط و دستورالعمل اجرایی زیباسازی و معماری شهر نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 9 و 25 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 84019/99 مورخ 4/12/99 شهرداری ( به شماره 3248/99 مورخ 4/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اجرای مراحل تکمیلی المان میدان نجف اشرف ، شهرداری در نظر دارد در راستای اجرای عملیات عمرانی محوطه داخلی و اطراف میدان ورودی غرب شامل محوطه و جزیره¬های غربی و شرقی میدان و غیره با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره 1030303 (با عنوان پروژه ورودی غرب ) از مأموریت کالبدی و شهرسازی اعتبارات عمرانی بودجه سالانه شهرداری به مبلغ هشتاد میلیارد ریال از محل فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه¬ای در اصلاح بودجه سال 1400 اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 84026/99 مورخ 4/12/99 شهرداری ( به شماره 3255/99 مورخ 4/12/99 دبیرخانه شورا) باعنایت به اینکه شهرداری در نظردارد در راستای ارتقای شناخت ظرفیت های نجف آباد، باغ شهر صفوی در حوزه گردشگری کشور ، نسبت به اختصاص غرفه و حضور در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی که در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می¬گردد اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره و پرداخت هزینه¬های مربوطه تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و همچنین پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، و مفاد آئین نامه مالی شهرداریها باستناد بندهای 6 ، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 84022/99 مورخ 4/12/99 شهرداری (به شماره 3249/99 مورخ 4/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به قرارداد اجاره غرفه¬های موجود درکشتارگاه دام با کاربری¬های کارگاه کله پاک کنی، کارگاه تمیزکاری سیرابی، هزارلا، دباغی و غرفه اغذیه فروشی در بازه زمانی دو ماهه اول سال آینده و درخواست معاونت خدمات شهری ، شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری واحدهای فوق الذکر از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی و براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین درصورت نیاز و طولانی شدن فرآیند برگزاری مزایده عمومی (به دلایل اخذ کارشناسی مربوطه ، برگزاری چندین نوبت آگهی مزایده و غیره ) نسبت به تمدید قراردادهای قبلی حداکثر تا سقف مدت زمان سه ماه با بهره برداران فعلی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.  

6-نامه شماره 82104/99 مورخ 28/11/99 شهرداری (به شماره 3203/99 مورخ 29/11/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 79430 مورخ 20/11/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 1641 و 1/1642 قطعه 1 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1002212-1002213-1002214) متعلق به خانم ......که قبلاً در طرح تعریض خیابان شریعتی و خیابان فردوسی واقع گردیده ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص سهم مالکیت ایشان به میزان چهار دانگ با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً به طول 10/10 متر به گذر – شرقاً به طول 4 متربه پلاک – جنوباً به طول 10/10 متر به پلاک و غرباً به طول 4 متر به گذر. مساحت کل پلاکهای فوق الذکر باستناد سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی40/40 مترمربع و براساس سهم نامبرده به میزان چهار دانگ 94/26 مترمربع می باشد که قبلاً در مسیر خیابان قرار گرفته است . مقرر گردید بازاء واگذاری و انتقال سند مالکیت میزان 94/26 مترمربع در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/437/023/2 (دو میلیارد و بیست و سه میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار ) ریال به حساب شهرداری علاوه بر پرداختی های قبلی به مبلغ 000/000/500 ریال ، متقابلاً شهرداری پس از اعمال مصوبه کاهش عوارضات ، نسبت به صدور گواهی عدم خلاف پلاکهای ثبتی 1176و 1177 قطعه یک نجف آباد به شماره کامپیوتری (1020801) بصورت یک واحد تجاری در طبقه زیرزمین با زیربنای 50/369 مترمربع و 2 واحد پارکینگ با زیربنای 25 مترمربع و 9 واحد تجاری با زیربنای 50/344 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی با زیربنای 50/314 مترمربع در طبقه اول حسب ضوابط و مقررات شهرسازی و اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.  

7-نامه شماره 83278/99 مورخ 3/12/99 شهرداری (به شماره 3240/99 مورخ 4/12/99 دبیرخانه شورا) باعنایت به نیاز و لزوم تهیه و اجرای عملیات رنگ آمیزی خطوط عابر پیاده ، و ترافیک معابر سطح شهرداری منطقه یک ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 1030401 (با عنوان پروژه نکوسازی و مبلمان شهری ) به مبلغ 000/000/000/5 ریال از مأموریت کالبدی و شهرسازی اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداری منطقه یک و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8-نامه شماره 84021/99 مورخ 4/12/99 شهرداری (به شماره 3244/99 مورخ 4/12/99 دبیرخانه شورا ) با عنایت به برنامه¬ریزی صورت پذیرفته در راستای احداث المان وحدت در سطح منطقه چهار ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 1030202 ( با عنوان طراحی و احداث المانها و نمادهای هویت دار و آبنما ) به مبلغ 000/000/000/3 ریال از مأموریت کالبدی و شهرسازی اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداری منطقه چهار و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9-نامه شماره 84020/99 مورخ 4/12/99 شهرداری (به شماره 3245/99 مورخ 4/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به برنامه ریزی صورت پذیرفته در راستای طراحی ساخت و نصب المان میدان آتش نشانی و نیاز بر اجرای نقاشی و نورپردازی بلند مرتبه ها و همچنین اصلاح و رفع عیب نور پردازی میدان انقلاب شهرداری منطقه سه ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه های فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 1030401 (با عنوان پروژه نکوسازی و مبلمان شهری ) به مبلغ 000/000/000/2 ریال و ردیف بودجه شماره 1030302 (با عنوان طراحی و احداث المانها و نمادهای هویت دار و آبنما ) به مبلغ 000/000/500/4 ریال هر دو از مأموریت کالبدی و شهرسازی اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداری منطقه سه و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
10-نامه شماره 84024/99 مورخ 4/12/99 (شهرداری به شماره 3246/99 مورخ 4/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به رشد روزافزون تردد وسایط نقلیه موتوری در سطح شهر و بروز مشکلات عدیده ای از جمله ایجاد آلودگی محیط زیست که برابر چندین خودروی سبک بوده و همچنین تحصیل هزینه¬های جانبی بسیار به جهت عبور و ورود به پارکها ، پیاده روها و غیره به شهرداری و بالطبع فشار مضاعف به شهروندان ، جهت جبران بخشی از هزینه های ناشی از موارد مذکور شهرداری در نظر دارد باستناد بخشنامه شماره 166472 مورخ 11/10/96 وزارت محترم کشور ارقام بهای خدمات سالانه موتور سیکلت ها بسته به حجم موتور سیکلت به شرح جدول ذیل از مالکین اقدام نماید :

مدل موتورسیکلت

میزان عوارض  (تومان)

انواع موتور سیکلت باحجم سیلندر تا 100 سی سی

000/30

انواع موتور سیکلت باحجم سیلندر از 101 تا 249 سی سی

000/45

انواع موتور سیکلت باحجم سیلندر از 250 تا 399 سی سی

000/70

انواع موتور سیکلت باحجم سیلندر از 400 تا 749 سی سی

000/90

انواع موتور سیکلت باحجم سیلندر از 750 تا 999 سی سی

000/130

انواع موتور سیکلت باحجم سیلندر از 1000 سی سی به بالا

000/200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

11-نامه شماره 84018/99 مورخ 4/12/99 شهرداری ( به شماره 3250/99 مورخ 4/12/99 دبیرخانه شورا) عطف به مکاتبات قبلی و نامه شماره 2063/99 مورخ 27/7/99 منضم به درخواست آقای ... سرمایه گذار احداث میدان میوه و تره بار ، منضم به تصویر صورتجلسه توافقی شماره 68493 مورخ 7/10/99 با موضوع بررسی و رفع اختلاف در پرداخت وجه مطالبات بند 10-7 از قرارداد مشارکتی شماره 28312مورخ 29/4/93 احداث میدان میوه و تره بار و همچنین میزان خسارت تأخیرتأدیه وجه مطالبات پرداخت نشده با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد حسب مفاد ماده 10 قرارداد فیمابین صورتجلسه توافقی فوق الذکر و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری شماره الف/9003 مورخ 4/11/99 نسبت به پرداخت جمعاً مبلغ هفتاد و هفت میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت تسویه مطالبات و خسارت تأخیر تأدیه مدت زمان محاسبه شده به آقای ...... (شریک) طبق ضوابط و مقررات و از محل ردیف بودجه شماره 5040208 اعتبارات عمرانی سالیانه شهرداری (با عنوان پروژه احداث میدان میوه و تره بار از مأموریت خدمات مدیریت اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه فوق از محل فروش املاک متعلق به شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای در اصلاح بودجه سالیانه در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها ، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

12-نامه شماره 82091/99 مورخ 28/11/99 شهرداری (به شماره 3193/99 مورخ 29/11/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری از تمامیت زمین ، ساختمان و تأسیسات ترمینال اتوبوسرانی واقع در بلوار آیت اله طالقانی (با عنوان پارکینگ عمومی شبانه روزی اتومبیلهای سبک و سنگین) بصورت استیجاری و براساس قیمت پایه اجاره بهای ماهیانه کارشناسی رسمی دادگستری برای یک دوره یکساله و از طریق فرآیند مزایده عمومی و طبق آئین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با توجه به مفاد مصوبه مورخ 9/10/99 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد بندهای 8 ، 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

13-نامه شماره 82106/99 مورخ 28/11/99 شهرداری (به شماره3204/99 مورخ 29/11/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 77961 مورخ 13/11/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 11/82 قطعه 3 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2005790 متعلق به آقای ...... واقع در خیابان 15 خرداد شمالی ، کوی مشاوری ، با عنایت به اینکه شهرداری باستناد ماده 19 قانون نوسازی درخصوص فروش و واگذاری گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده است که به شرح ذیل منعکس است :

در تاریخ 6/11/99 در اجرای نظریه کارشناسی شهرسازی شماره 66693 مورخ 1/10/99 پیرامون الحاق مقدار 82/15 مترمربع گذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی ) به پلاک ثبتی 11/82  قطعه 3 نجف¬آباد متعلق به آقای ........... واقع در خیابان 15 خرداد شمالی کوی مشاوری  جلسه¬ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید :
1-با عنایت به ارزیابی شماره 73616 مورخ 29/10/1399 مقدار 82/15 مترمربع گذر متروکه تصرفی از قرار هرمترمربع 000/000/20 (بیست میلیون) ریال جمعاً به مبلغ 000/400/316 (سیصد و شانزده میلیون و چهارصد هزار ) ریال  برآورد و تعیین قیمت گردیده است .
2-مقرر گردید پس از واریز مبلغ 000/400/316 ( سیصد وشانزده میلیون و چهارصد هزار ) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید .
3-مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء می باشد.
مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

14- نامه شماره 84023/99 مورخ 4/12/99 شهرداری ( به شماره 3247/99 مورخ 4/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد در راستای تکمیل پروژه بوستان زندگی شرقی و لزوم برنامه ریزی اجرائی جهت عملیات عمرانی ، سیستم های تأسیساتی ، شبکه آبرسانی تحت فشار و آبیاری فضای سبز و غیره و با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه های فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره 20102002 (با عنوان پروژه بوستان زندگی ) از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سالانه شهرداری به مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال از محل فروش املاک متعلق به شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارائیهای سرمایه¬ای در اصلاح بودجه سال جاری
 اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

15-طرح پیشنهادی اعضاء محترم شورا با توجه به اینکه خیابان مطهری از مقابل هلال احمر و فرمانداری و شبکه بهداشت عقب نشینی آن انجام شده است و تنها مقداری از حسینیه اعظم و یک کیوسک مقابل فرمانداری باقیمانده است . مطرح و مقرر گردید شهرداری نسبت به تسریع این امر اقدام لازم بعمل آورد تا گره ترافیکی این منطقه از شهر مرتفع گردد که مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت
آقای منتظری عضو محترم شورا در اواسط جلسه با اذن ریاست محترم شورا جلسه را ترک نمودند+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.