پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دویست و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

شنبه (23/12/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و یکمین (201) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 23/12/99 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست  محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیر مقدم  خدمت  اعضاء محترم شوای اسلامی شهر ، دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 201:
*با توجه به دعوت شهردار محترم ، مقرر گردید در جلسه بررسی طرح تکمیلی ساماندهی میدان حضرت امام خمینی (ره)روز چهارشنبه مورخ 27/12/99 ساعت 8 صبح در محل دفتر شهردار محترم با حضور اعضاء محترم شورای اسلامی شهر برگزار گردد که جناب آقای مهندس حجتی برحضور همه اعضاء محترم شورا در این جلسه و پروژه مهم اجتماعی – تاریخی تأکید نمودند .
*طرح پیشنهادی اعضاء محترم شورای شهر مبنی بر نامگذاری یکی از معابر مهم شهر نجف آباد به نام پنج اسفندی مطرح و مقرر گردید جهت اقدام در شورای نامگذاری مطرح گردد .
*نامه های واصله از شهرداری با موضوع استفاده مدیران مناطق 4 و 5 مطرح و اطلاع رسانی گردید .
*نامه شماره 144217/1/20 مورخ 11/12/99 استانداری محترم اصفهان درخصوص پاداش پایان سال 99 مطرح و مقرر گردید باستناد ماده 7 آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 و بند 6 تصویر ذیل ماده 3 مصوبه شماره 898/5/ت 25528 ه مورخ 7/11/81 هیأت وزیران اقدام لازم بعمل آید .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
1-نامه شماره 90014/99 مورخ 23/12/99 شهرداری ( به شماره 3506/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 89039 مورخ 19/12/99 بانضمام کروکی قسمتی از پلاک ثبتی 411 قطعه 10 نجف آباد متعلق به خانم ...... واقع در ادامه بلوار شهداء غربی منطقه دو ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق در خیابان مذکور با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است  :
3610200:Y           532387: x
شمالاً به طول 20/8 متر به پلاک – شرقاً به طول 50/37 متر به پلاک – جنوباً به طول 20/8 متر به گذر  و غرباً به طول 36/99 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 08/302  مترمربع عرصه که مقدار 14/27 مترمربع در مسیر بلوار و مقدار 94/274 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، ضمن پرداخت مبلغ 000/110/787/1 (یک میلیارد و هفتصد و هشتاد وهفت میلیون و یکصد و ده هزار ) ریال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی به میزان 94/274 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 411 قطعه 10 به آدرس بلوار شهداء نرسیده به کوی شهیدان ملکی روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و با توجه به اینکه باقیمانده پلاک فوق الذکر کلیه عوارضات و محاسبات را بدهکار می باشد . همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی  برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه  صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 90016/99 مورخ 23/12/99 شهرداری ( به شماره 3504/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 88993 مورخ 19/12/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای  ثبتی 16و15 و 13و 12و11 و 10/855 و 1/857  قطعه 6  نجف آباد به شماره کامپیوتری (1020172) متعلق به آقای ...... واقع در طرح تعریض خیابان امیرکبیر ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاکهای فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
3611235:Y           535246: x
شمالاً به طول 70/10 متر به گذر – شرقاً به طول 50/30 متر به پلاک – جنوباً به طول 70/10 متر به گذر  و غرباً به طول 85/29 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 85/322 مترمربع که مقدار 03/31 مترمربع در مسیر و مقدار 82/291 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری،تحویل ، آزادسازی و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/398/14(چهارده میلیون و سیصد و نود و هشت هزار) ریال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، صرفاً نسبت به عدم دریافت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی باقیمانده پلاک به متراژ 82/291 مترمربع حسب ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید .مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه  صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3- نامه شماره 90012/99 مورخ 23/12/99 شهرداری ( به شماره 3503/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 89015 مورخ 19/12/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای  ثبتی 934و 3/953 قطعه 10  نجف آباد به شماره کامپیوتری(3053986)  متعلق به آقای ......و آقای .....واقع در طرح تعریض بلوار شهید محسن حججی با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاکهای فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
360947:Y           534228: x
شمالاً به طول 40/6 و 15/6 متر به پلاک و گذر  – شرقاً به طول 50/29 و 85/2 متر به پلاک و گذر – جنوباً به طول 90/13 متر به گذر  و غرباً به طول 20/4 و 70/28 و 85/3  متر به پلاک و گذر  . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 85/436 مترمربع که مقدار 54/54 مترمربع درمسیر و مقدار 31/382 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید مالک پس از تحویل ، واگذاری و انتقال سند میزان درمسیر بنام شهرداری متقابلاً شهرداری ضمن اعلام مصوبه کاهش عوارضات نسبت به صدور امتیاز شناور تا مبلغ 000/409/233 ( دویست و سی و سه میلیون و چهارصد و نه هزار) ریال بر روی هر پرونده و پلاکی که مالک معرفی نماید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید ، متقابلاً شهرداری صرفاً نسبت به عدم دریافت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی باقیمانده پلاک به مساحت 31/382 مترمربع اقدام نماید . بدیهی است باقیمانده پلاک کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . لازم بذکر است مبلغ شناور مذکور تا پایان سال 1400 و براساس صورتحساب و محاسبات سال 99 اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4- نامه شماره 89715/99 مورخ 23/12/99 شهرداری ( به شماره 3487/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اتمام زمان تمدید قرارداد اجاره دو جایگاه سی ان جی نجف آباد به شماره 33417 مورخ 7/6/98 در تاریخ 5/1/1400 ( اخذ مجوز قبلی طی مصوبه شماره 3029/99 مورخ 13/11/99 تا زمان واگذاری جایگاهها از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی ، با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و براساس آئین نامه مالی شهرداریها ) و با توجه به برگزاری دو مرحله مزایده عمومی و عدم استقبال شرکت کنندگان و حصول نتیجه ، شهرداری در نظر دارد براساس ماده 2 قرارداد بهره برداری در صورت نیاز نسبت به تمدید قرارداد قبلی تا سقف مدت زمان دو ماه و با شرکت پشتیبان صنعت تیوا سپاهان ( بهره بردار فعلی) تا اجرای فرآیند مزایده عمومی با اخذ قیمت جدید کارشناسی رسمی دادگستری و انتخاب بهره بردار واجد شرایط اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5- نامه شماره 90022/99 مورخ 23/12/99شهرداری (به شماره 3511/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا منضم به تصویر توافقنامه شماره 89813 مورخ 23/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل  پلاک ثبتی 3/443 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 2029287  متعلق به آقای ...... وکالتاً از طرف وراث .......واقع در طرح تعریض بلوار بهارستان بعد از کوی لادن ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3609441:Y           532860: x
شمالاً به طول 37/7 متر به گذر  – شرقاً به طول 37 متر به پلاک– جنوباً به طول 7 متر به پلاک  و غرباً به طول 37  متر به گذر  . مساحت کل  پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده  64/262 مترمربع که 38/100 در مسیر تعریض بلوار بهارستان و مقدار 26/162 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند مالکیت میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/680 (ششصد و هشتاد میلیون ) ریال به حساب شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 56 مترمربع در طبقه همکف - دو واحد پارکینگ به میزان 63/70 مترمربع در طبقه همکف - یک واحد مسکونی به میزان 63/70 مترمربع در طبقه اول و یک واحد مسکونی به میزان 63/70 مترمربع در طبقه دوم باقیمانده پلاک 3/443 قطعه 10 نجف آباد طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت لزوم پس از اخذ مصوبه کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجه دیگری به غیر از عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش ،نوسازی و فضای  سبز اقدام نماید .مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6- نامه شماره 89944/99 مورخ 23/12/99 شهرداری ( به شماره 3502/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به برنامه ریزی صورت پذیرفته در جهت احداث ، توسعه و گسترش فضاهای فرهنگی و اجتماعی شهری و اجرای مصوبه مورخ 12/6/99 هیأت محترم عالی سرمایه گذاری ، شهرداری نسبت به انجام فرآیند قانونی آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری و جذب مشارکتهای مردمی و انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط پروژه مشارکتی احداث مجموعه فرهنگی شهر کتاب نجف آباد در محل خانه تاریخی نوریان به روش تکمیل ، بهره برداری ، اجاره و انتقال (B.O.L.T) با سرمایه گذاری به میزان مبلغ 000/000/150/31 ریال و با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و مفاد شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریهای کشور اقدام نموده است. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره  در راستای رعایت و اجرای مفاد  بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها ، باستناد بندهای 5،8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7- نامه شماره 89734/99 مورخ 23/12/99شهرداری (به شماره 3485/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 1350 مورخ 17/10/81 شورای اسلامی شهر با موضوع توافقنامه شماره 38142 مورخ 12/9/81 منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 83311 مورخ 3/12/99  بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل  پلاک ثبتی 532/790  قطعه 8 نجف آباد به شماره کامپیوتری (6008687) متعلق به شرکت تعاونی مصرف محلی ویلاشهر به مدیریت تصفیه آقای ........ ( باستناد آگهی تغییرات شرکت منحله تعاونی مصرف ویلاشهر به شماره ثبت 1706 و شناسه ملی 12060195815 به شماره مکانیزه 139530402100001264 مورخ 19/10/95 ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نجف آباد)  واقع در فضای سبزبلوار آیت اله سعیدی خیابان 121 منطقه سه محل مذکور درخصوص تملک کل پلاک با هیئت تصفیه شرکت فوق الذکر به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
مختصات ملک :      539860        x: 3614392: Y
شمالاً به طول 5/5 متر به گذر  – شرقاً به طول 60/10 متر به فضای سبز– جنوباً به طول 5/5 متر به فضای سبز و غرباً به طول 40/10 متر و 22/0 سانتیمتر به موتورخانه و فضای سبز . مساحت کل  پلاک باستناد صورتجلسه 38142 مورخ 12/9/81 به متراژ 48 مترمربع که کلاً در طرح فضای سبز قرار دارد و دو حلقه چاه فضای سبز متعلق به شهرداری نیز داخل آن می باشد . مقرر گردید بازاء آزادسازی ،واگذاری و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تحویل یک واحد تجاری فوق الذکر واقع در فضای سبز به شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/500/4 (چهار میلیارد و پانصد میلیون ) ریال در وجه نمایندگان شرکت منحله تعاونی مصرف محلی ویلاشهر به شماره ثبت 1706 بصورت اقساط طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید . لازم به ذکر است با تأیید و امضاء این صورتجلسه واگذار کنندگان از کلیه حق و حقوق قانونی خود از جمله سرقفلی پلاک فوق الذکر صرف نظر نموده و شهرداری می تواند نسبت به تصرف پلاک اقدام و واگذار کنندگان حق هر گونه ادعائی را از خود سلب واسقاط نموده اند . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد اصلاحیه توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

  8- نامه شماره 90015/99 مورخ 23/12/99 شهرداری (به شماره 3509/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 89810 مورخ 23/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 414   قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری  2026690 متعلق به ..... ملکی واقع در طرح تعریض بلوار شهداء نبش کوی ملکی باعنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
     3610195:Y           532346: x
شمالاً به طول 21 متر به گذر  – شرقاً به طول 45  متر به گذر– جنوباً به طول 21 متر به خیابان و غرباً به طول 22/41  متر به پلاک . مساحت کل  پلاک باستناد سند مالکیت 35/1318 مترمربع و گزارش واحد شهرسازی 945 متر مربع عرصه که 47/ 640 متر مربع در مسیر خیابان شهداء و مقدار 92/192 در مسیر معابر و پخ مقدار 96/484 مترمربع باقیمانده دارد .مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و تحویل زمین و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/500/550/1 (یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون و پانصد هزار ) ریال به حساب شهرداری، متقابلاً شهرداری باتوجه به کاهش عوارضات مصوب نسبت به صدور مجوزات 9 واحد پارکینگ مسکونی به میزان 290مترمربع در طبقه زیرزمین -  نه واحد تجاری با رمپ و راه پله و آسانسور به میزان 290 مترمربع در طبقه همکف - سه واحد مسکونی به میزان 290 مترمربع در طبقه اول  - سه واحد مسکونی به میزان 290 مترمربع در طبقه دوم  - دو واحد مسکونی به میزان 290 مترمربع در طبقه سوم  پلاک ثبتی 394 قطعه 2 واقع در خیابان امام نبش کوی شهداء و باستانی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . ضمناً باقیمانده پلاک ثبتی 414 قطعه 10 (2054134) به غیر از تفکیک و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی کلیه عوارضات را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9- نامه شماره 90011/99 مورخ 23/12/99شهرداری (به شماره 3505/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 89806 مورخ 23/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 18/83  قطعه 5 به شماره کامپیوتری  1055053 متعلق به آقای ......... واقع در طرح تعریض پخ خیابان امام و گذر غربی، باعنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
     3610597:Y           535203: x
شمالاً به طول 90/3 متر به گذر- شرقاً به طول 60/6  متر به پلاک– جنوباً به طول 90/3 متر به پلاک  و غرباً به طول 60/6 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند 50/26 مترمربع و گزارش واحد شهرسازی 74/25 مترمربع که مقدار 16/5 مترمربع در مسیر پخ خیابان امام و گذر غربی و مقدار 58/20 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/200/445 (چهارصد و چهل و پنج میلیون و دویست هزار ) ریال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد انباری تجاری به میزان 58/20 مترمربع در زیرزمین - یک واحد تجاری به میزان 58/20 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد انباری به میزان 58/20 متر مربع در طبقه اول پلاک ثبتی 18/83 قطعه 5 نجف آباد به آدرس خیابان امام روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده پنج طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی ، فضای سبز و  آموزش و پرورش اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10- نامه شماره 89733/99 مورخ 23/12/99شهرداری (به شماره 3486/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 2823/99 مورخ 21/10/99 شورای اسلامی شهر ، تصویر قرارداد شماره 76702/99 مورخ 11/11/99 فیمابین شهرداری و شرکت ایده گزین ارتباطات روماک (اسنپ ) با موضوع ارائه خدمات هوشمند مسافر در شهر نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد قرار داد صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

11-نامه شماره 90017/99 مورخ 23/12/99 شهرداری ( به شماره 3507/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 56019 مورخ 11/8/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 671-21 به شماره کامپیوتری 5018062 متعلق به آقایان ..... همگی ... و خانم ... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
     3613241:Y           529797: x
شمالاً به طول 7/76 متر به پلاک مجاور- شرقاً به طول 11/47  متر به پلاک باقیمانده و جنوباً به طول 57/78  متر به پلاک  مجاور و غرباً به طول 92/47 متر به گذر . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 18/3496 مترمربع که مقدار 96/514 مترمربع آن در مسیر و مقدار 22/2981 مترمربع باقیمانده دارد (به غیر از سهم آقای ......... ) مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز تفکیک و کاربری و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی تجاری به میزان 306 متر مربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 671-21 واقع در خیابان آیت اله امینی  در باقیمانده طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج نسبت به قدرالسهم حسب تقسیم نامه آقایان علویان و خانم ترکی ضمن اخذ عوارضات  آتش نشانی و  آموزش و پرورش و غیره اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین پرداخت کلیه محاسبات باقیمانده پلاک به غیر از مورد توافق بعهده مالکین  می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق  باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 89967/99 مورخ 23/12/99 شهرداری ( به شماره 3501/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا ) با عنایت به برنامه ریزی صورت پذیرفته در جهت احداث و توسعه اماکن و تفریحی ، گردشگری و اقامتی در سطح شهر و اجرای مصوبه مورخ 19/11/98 هیأت محترم عالی سرمایه گذاری ، شهرداری نسبت به انجام فرآیند قانونی آگهی فراخوان عمومی و سرمایه گذاری و جذب مشارکتهای مردمی و انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط پروژه مشارکتی احداث و تکمیل باغ موزه شهرداری نجف آباد واقع در بلوار           آیت اله طالقانی ، میدان شهداء به روش ساخت ، بهره برداری اجاره و انتقال (B.O.L.T) با سرمایه گذاری به میزان مبلغ دویست میلیارد ریال و با رعایت مقررات تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و مفاد شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریهای کشور اقدام نموده است. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9  از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 5 ، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

 13-نامه شماره 90018/99 مورخ 23/12/99 شهرداری ( به شماره 3508/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 89808 مورخ 23/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1453 قطعه 7 به شماره کامپیوتری 3045772 متعلق به خانم ... و خانم ....... واقع در طرح تعریض خیابان کوچه باغ زندگی با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
     535657        x: 3608625:Y
شمالاً به طول 27 متر به پلاک  شرقاً به طول 98/35 و 02/7 و 20/7 و 50/27 متر به پلاک – جنوباً  به طول 95/33 متر به گذر و غرباً به طول 35 و 37 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 76/2187 مترمربع که مقدار 29/1167 مترمربع در مسیر و مقدار 47/1020 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و کسر سند مالکیت در مسیر از طریق اجرای ماده 45 قانون اداره ثبت اسناد ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز شناور تا مبلغ 000/000/000/10 (ده میلیارد) ریال بر روی هر پرونده و پلاکی که مالکین معرفی نمایند و صدور مجوز دیوارکشی در باقیمانده پلاک به متراژ 47/1020 مترمربع ( استفاده صرفاً به صورت باغ ) ضمن اعمال مصوبه کاهش عوارضات طبق ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . لازم به ذکر است مبلغ شناور مذکور تا پایان سال 1401 و براساس صورتحساب و محاسبات سال 1399 اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
14-نامه شماره 86255 /99 مورخ 11/12/99 شهرداری ( به شماره 3348/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری منضم به یک جلد دفترچه پیشنهادی بهای خدمات سال1400 که براساس مفاد صورتجلسه شماره 281 مورخ 10/10/99 مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور بتصویب رسید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

15-نامه شماره 90019/99 مورخ 23/12/99 شهرداری (به شماره 3510/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 89802 مورخ 23/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 1629 و 1/1627 قطعه 1 نجف آباد به شمار کامپیوتری (1002200) متعلق به آقای ......... واقع در تعریض خیابان شریعتی باعنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
3610962 Y:           534615: X
شمالاً به طول 20/6 متر به گذر-شرقاً به طول 12 و 10/8 و 60/19 و 10/3 و 17 متر به پلاک-جنوباً به طول 50/10 متر به پلاک و غرباً به طول 60/48 متر به پلاک-مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 20/533 مترمربع که مقدار 48/33 مترمربع در مسیر و مقدار 72/499 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/495/3 (سه میلیارد و چهارصد و نود و پنج میلیون) ريال به حساب شهرداری باتوجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 150 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد انباری تجاری به میزان 72/349 مترمربع در طبقه همکف در باقیمانده پلاکهای ثبتی 1/1627 و 1629 قطعه یک نجف آباد واقع در خیابان شریعتی روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 ضمن اخذ عوارضات نوسازی و آتش نشانی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید. درضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک میباشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

16-نامه شماره 90026/99 مورخ 23/12/99 شهرداری (به شماره 3513/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 4546/99 مورخ 16/12/99 مدیرعامل محترم شرکت مدیریت پسماند شهری نجف آباد منضم به یک نسخه پیش نویس اساسنامه شرکت مذکور ارسالی از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاده ماده 84 قانون شهرداریها و بند 13 از ماده 3 ضوابط تشکیلاتی شهرداریها و دهیاریها و براساس قانون تجارت و الحاقات بعدی و همچنین نامه شماره 118724/32/20 مورخ 12/12/99 دفتر محترم امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان باستناد بندهای 4، 8 و 15 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

17- نامه شماره 90024 /99 مورخ 23/12/99 شهرداری ( به شماره 3514/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نظریه توافقات شماره 85529 مورخ 10/12/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 3/360 قطعه 7 نجف آباد  به شماره کامپیوتری 3021587 متعلق به آقای ......... واقع در بلوار بهارستان نرسیده به خیابان خوارزمی ، با عنایت به اینکه شهرداری براساس نظریه کاشناسی 9-9 ش مورخ 9/9/86 آقای مهندس مهران نسبت به واگذاری و فروش مقدار 55/38 مترمربع گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاکهای فوق از قرار هر مترمربع 000/500/1 ریال و جمعا ً به مبلغ 000/825/57 ( پنجاه و هفت میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار) ریال مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع  صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

18- نامه شماره 89468/99 مورخ 20/12/99 شهرداری (به شماره 3484/99 مورخ 23/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مفاد نامه شماره 119713/32/20 مورخ 14/12/99 دفتر محترم امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با موضوع نهضت سراسری کمک مومنانه به افراد بی بضاعت در ایام نوروز 1400 شهرداری در نظر دارد در راستای اجرای مصوبات قرارگاه نهضت کمک مومنانه (صورتجلسه شماره 1567/217/517 مورخ 12/12/99 ) نسبت به مساعدت لازم و تأمین قسمتی از هزینه های مربوط به اجرای نهضت مذکور از محل ردیف شماره 6010103 با عنوان کمک به بخش عمومی ( کد 150200 شیوه نامه کمکهای بلاعوض) از مأموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات جاری بودجه سال 99 شهرداری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی بمنظور ارتقاء و ترویج نشاط اجتماعی و رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها ، موضوع صدرالاشاره و همچنین تأمین اعتبار لازم و هزینه کرد تا سقف مبلغ 000/000/700 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سالیانه شهرداری ضمن اینکه بصورت عادلانه در تمام مناطق پنجگانه سطح شهر نجف آباد توزیع گردد  باستناد بندهای 5 ، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.