پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دویست و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (23/1/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و چهارمین (204) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 23/1/1400 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست  محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیر مقدم  به همکاران ارجمند و تبریک فرارسیدن ماه میهمانی خدا(ماه مبارک رمضان) دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 2668/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری (به شماره 90/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 1970 مورخ 21/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 135-29 به شماره کامپیوتری 2056647 متعلق به آقای ...... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:   3608225:Y532348: X
شمالاً به طول 42 متر به گذر – شرقاً به طول 60/19 متر به پلاک- جنوباً به طول 42 متر به پلاک و غرباً به طول 30/20 متر به گذر – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 45/806 متر مربع که مقدار 00/291 متر مربع آن در مسیر خیابان کشاورز و پخ و مقدار 45/515 متر مربع باقیمانده دارد.
مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/400 (چهارصد میلیون) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری ضمن اجرای دیوارکشی ضلع غربی پلاک محدود به بلوار احداثی کشاورز و نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 150 متر مربع در طبقه همکف پلاک قولنامه ای 135-29 واقع در خیابان کشاورز- روبروی فنی حرفه ای طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجه دیگری به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه محاسبات و عوارضات پلاک به غیر از امتیازات واگذاری بند (ب) بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
2-نامه شماره 2626/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری (به شماره 85/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 90500 مورخ 24/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 228 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 2054250 متعلق به آقای ....... واقع در طرح تعریض خیابان شهداء با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده به شرح ذیل منعکس است: 3610306:Y     531711:X
شمالاً به طول 10/7 متر به پلاک – شرقاً به طول 40/23 متر به پلاک- جنوباً به طول 80/7 متر به گذر – غرباً به طول 50/7 و 80/3 و 9/15 متر به پلاک و گذر- مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و مدارک مالکیت ارائه شده 5/151 مترمربع عرصه که حسب گزارش نقشه برداری مقدار 79/68 متر مربع در مسیر گذر و مقدار 71/82 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، ضمن پرداخت مبلغ 200/339/360 (سیصد و شصت میلیون و سیصد و سی و نه هزار و دویست) ریال به حساب شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 71/82 متر مربع در طبقه همکف برروی باقیمانده قسمتی از پلاک ثبتی 228 قطعه 10 به آدرس خیابان شهداء طبق ضوابط شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هیچ گونه وجه دیگری به غیر از عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش وپرورش ، فضای سبز اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد و شهرداری تعهدی در این خصوص ندارد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اطلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
1-    نامه شماره 2630/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری(به شماره 86/1400  مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به انجام مراحل تکمیلی آزادسازی املاک در مسیر اجرای طرح بلوار کشاورز و لزوم ادامه عملیات عمرانی پروژه احداث بلوار کشاورز (حد فاصل خیابان امام خمینی (ره) تا بلوار شهید حججی  منطقه دو)، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تامین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره 4080104 (با عنوان احداث بلوار کشاورز) از مأموریت کالبدی و شهرسازی اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری به مبلغ دویست میلیارد ریال از محل فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی ، با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
2-    نامه شماره 2665/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری (به شماره 93/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 1994 مورخ 21/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 139-15 به شماره کامپیوتری 5018924 متعلق به آقای ..... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه 5 که به شرح ذیل منعکس است:    529702:x   3612864:Y
شمالاً به طول 8/27 متر به پلاک مجاور – شرقاً به طول 35 متر به گذر احداثی – جنوباً به طول 6/28 متر به گذر- غرباً به طول 2/30 متر به پلاک . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 4/921 متر مربع که مقدار 230 مترمربع آن در مسیر و مقدار 28/683 متر مربع باقیمانده دارد . دارای 40 اصله درخت متفرقه و دیوار گلی ضلع غربی و جنوبی به مساحت 80 متر مربع . مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/150 ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز امتیاز دو واحد تجاری به میزان 60 متر مربع در طبقه همکف خیابان آیت اله امینی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج و رعایت پخ در طرحهای آتی ، ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه عوارضات باقیمانده پلاک و ماده 101 به غیر از مورد توافق به عهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-    نامه شماره 2669/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری (به شماره 89/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 1972 مورخ 21/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 14 و 13/172 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2026116 متعلق به آقای ....واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:   3609315: Y    532102:X
شمالاً به طول های 35/116 و 30/2 و 80/13 متر به گذر – شرقاً به طول 25/86 متر به گذر –جنوباً به طول 50/109 متر به پلاک و غرباً به طول 92 متر به گذر- مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و مدارک مالکیت ارائه شده 04/10506 متر مربع که میزان 60/2652 متر مربع آن در مسیر احداث خیابان کشاورز و بوستان زندگی و مقدار 44/7853 متر مربع باقیمانده دارد. (میزان عرصه محصور با دیوار گلی و بلوکی به میزان 60/2652 متر مربع و اعیان شامل دو باب ایوان باغ و استخر و تعداد 80 اصله درخت انار ، گردو ، توت ، بادام ، زردآلو و غیره به مساحت 72/118 و 79/371 متر مربع ) مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی ، واگذاری و انتقال میزان واقع در مسیر به طریق ممکن و یا در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری ضمن احداث و اجرای ساختمان مسکونی (استراحتگاه) با زیربنای 60 متر مربع اسکلت( در حد نازک کاری ) و استخر به مساحت 250 متر مربع با عمق 2 متر (با مصالح بتنی) و اجرای دیوارکشی بلوکی در ضلع شرق و غرب باقیمانده به طول 200 متر و ارتفاع 50/2 متر با نظارت مالک نسبت به صدور معوض امتیازی برروی قسمتی از باقیمانده احداث ده واحد تجاری به بر بلوار احداثی کشاورز به میزان 1100 متر مربع در طبقه همکف قسمتی از باقیمانده های پلاک 14 و 13/172 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ، بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید. بدیهی است رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد. در ضمن باقیمانده پلاک به غیر از 1100 متر مربع کلیه محاسبات و عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-    نامه شماره 2658/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری (به شماره 88/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 1991 مورخ 21/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 11/172 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2038525 متعلق به آقای ... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز که به شرح ذیل منعکس است:  3609345:Y    532215: X
شمالاً به طول 67 متر به گذر- شرقاً به طول 70/54 متر به پلاک – جنوباً به طول 53 متر به پلاک و غرباً به طول 50/4 متر به گذر باغی – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 55/2564 متر مربع که مقدار 1892 متر مربع آن در مسیر و مقدار 55/672 متر مربع باقیمانده دارد. (واگذاری سهم آب از چاه حاج عزیزاله بانضمام کلیه ملزومات و متعلقات مربوطه به میزان 30/1 در یک ساعت و سی دقیقه و 70/174 متر طول دیوار گلی و تعداد 153 اصله درخت انار – پسته – بادام – زردآلود – عناب – انجیر و ...) مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند میزان در مسیر و واگذاری مقدار یک و نیم ساعت سهم آب از چاه حاج عزیزاله بانضمام کلیه ملزومات و متعلقات بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد  رسمی ، متقابلاً شهرداری ضمن اجرای دیوارکشی ضلع غربی پلاک محدود به بلوار احداثی کشاورز نسبت به صدور مجوزات امتیازی سه واحد تجاری به میزان 500 متر مربع در طبقه همکف برروی قسمتی از باقیمانده پلاک 11/172 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش وپرورش و نوسازی اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین پرداخت کلیه عوارضات و قدرالسهم ماده 101 باقیمانده پلاک ثبتی 11/172 به غیر از مقدار عرصه توافق شده براساس امتیازات واگذاری بند (ب) به عهده مالک می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
5-    نامه شماره 1656/1400 مورخ 19/1/1400 شهرداری (به شماره 58/1400 مورخ 21/1/1400 دبیرخانه شورا) موضوع اعمال 35 % کاهش در تعرفه های عوارض ساختمانی دفترچه جهت تشویق به پرداخت و تسویه حساب بدهی مودیان در چهار ماهه اول سال 1400 مطرح که پس از بحث و بررسی و باستناد تعرفه شماره 19 دفترچه عوارض محلی مورد اجراء در سال 1400 کاهش عوارض فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-    نامه شماره 2663/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری (به شماره 95/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 1974 مورخ 21/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 420 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2051348 متعلق به ... و ... (...و ... و ... و ... و خانمها ... و ... و ... شهرت همگی) واقع در طرح احداث بلوار کشاورز که به شرح ذیل منعکس است:   3610338:Y  532101:X
شمالاً به طول 50/151 متر به پلاک – شرقاً به طول 20/15 متر به گذر – جنوباً به طول 151 متر به پلاک و غرباً به طول 21 متر به پلاک . مساحت ششدانگ پلاک باستناد مدارک مالکیت 2800 متر مربع می باشد و با توجه به سند ارائه شده و گزارش واحد شهرسازی سهم نامبردگان به میزان چهل و پنج حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به مساحت 1750 متر مربع می باشد که میزان 474 متر مربع در مسیر خیابان کشاورز و میزان 198 متر مربع در مسیر معابر فرعی و میزان 1078 متر مربع باقیمانده دارد . مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند میزان در مسیر بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات تفکیک و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی 7 واحد مسکونی به میزان  956 متر مربع و تفکیک و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی 4 واحد تجاری به میزان 122 متر مربع بر روی قسمتی از باقیمانده پلاک 420 به آدرس خیابان شهداء غربی کوی شهید محمدی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج اقدام نماید. بدیهی است باقیمانده پلاک ضلع غرب به مساحت 1078 متر مربع کلیه عوارضات و محاسبات را به غیر از عوارضات مندرج در بند ب را بدهکار می باشد. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
7-    نامه شماره 2629/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری(به شماره 87/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 1259 مورخ 17/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 8/147 قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1049772 متعلق به آقای ... ولایتاً از طرف ... و خانم .... واقع در طرح تعریض بلوار فجر با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است: 3612009: Y    535178:X
شمالاً به طول 65/10 متر به پلاک – شرقاً به طول 60/51 متر به پلاک – جنوباً به طول 11 متر به گذر و غرباً به طول 70/51 متر به پلاک – مساحت کل پلاک باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 11/559 متر مربع که مقدار 30/111 متر مربع در مسیر بلوار فجر و مقدار 81/447 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر بنام شهرداری و واگذاری و تحویل یک دستگاه خودرو بنزین سوز پژو 405 صفر مدل SLX به مبلغ 000/000/120/2 (دو میلیارد و یکصد و بیست میلیون ) ریال و همچنین پرداخت مبلغ 000/503/206/1 (یک میلیارد و دویست و شش میلیون و پانصد و سه هزار ) ریال با اعمال کاهش عوارضات مصوب به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد انباری تجاری به میزان 60 متر مربع در زیر زمین یک واحد تجاری به میزان 60 متر مربع در همکف – یک واحد انباری مسکونی به میزان 50 متر مربع در زیر زمین و یک واحد مسکونی به میزان 56/242 متر مربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 8/147 قطعه 6 نجف آباد به آدرس بلوار فجر روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید. در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10-نامه شماره 2664/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری(به شماره 94/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 2073 مورخ 22/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 103/172 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2054895 متعلق به آقای ... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است: 3609742: Y  532080:X
شمالاً به طول 66 متر به پلاک – شرقاً به طول 70/20 متر به پلاک- جنوباً به طول 66 متر به پلاک و غرباً به طول 80/20 متر به گذر – مساحت ششدانگ پلاک باستناد مدارک مالکیت 50/1369 متر مربع می باشد و با توجه به سند ارائه شده و گزارش واحد شهرسازی سهم نامبرده به میزان 5/4 دانگ مشاع از شش دانگ به مساحت 12/1027 متر مربع می باشد که به میزان 12/596 متر مربع در مسیر و 431 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند مالکیت میزان در مسیر به نام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز سه واحد تجاری به میزان 280 متر مربع در طبقه همکف قسمتی از باقیمانده پلاک 103/172 قطعه 10 نجف آباد به آدرس محور گردشگری بیشه فرعی سوم شرقی انتهای بن بست اول شمالی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید. بدیهی است باقیمانده پلاک به مساحت 151 متر مربع کلیه عوارضات و محاسبات مندرج در بند ب را بدهکار می باشد. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
11- نامه شماره 2662/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری ( به شماره 96/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 1968 مورخ 21/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 59-16 به شماره کامپیوتری 2051222 متعلق به آقای ... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است: 3608380: Y   532330:X
شمالاً به طول 70/34 متر به گذر احداثی- شرقاً به طول 10/14 متر به پلاک – جنوباً به طول 50/32 متر به پلاک- غرباً به طول 10/14 متر به گذر – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 76/473 متر مربع که مقدار 16/102 متر مربع آن در مسیر تعریض بلوار کشاورز و 35 متر مربع در مسیر ضلع شمال و پخ قرار دارد و مقدار 15/336 متر مربع باقیمانده دارد. (عرصه با استفاده تجاری- دامداری – کارگاهی  به میزان 16/102 متر مربع و اعیان با استفاده تجاری – دامداری – کارگاهی که به میزان 30 متر مربع دارای رأی ماده صد به شماره 92002719 مورخ 5/12/92 به میزان 34/178 متر مربع ) مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم اقرارنامه ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/400/2 (دو میلیارد و چهارصد میلیون) ریال ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات امتیازی دو واحد تجاری به میزان 15/336 متر مربع در طبقه همکف پلاک قولنامه ای 59-16 به آدرس خیابان کشاورز روبروی فنی حرفه ای – طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هر گونه وجه دیگری به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
12-نامه شماره 2660/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری (به شماره 97/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره ... مورخ 21/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 9 و 58/172 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2056972 متعلق به وراث ... ، خانم .... و وراث ... در رابطه با میزان مالکیت در تصرف آقای ... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق و تملک دوازده ساعت آب از چاه معروف به عزیزاله ایرانژاد با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است: 3609155:Y    532447:X
شمالاً به طول 25/39 متر به خیابان آبسار- شرقاً به طول 57 متر به پلاک مجاور- جنوباً به طول 50/12 و 85/3 و 85/23 متر به پلاک مجاور- غرباً به طول 40/43 متر به باقیمانده پلاک – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 85/1899 متر مربع که 60/452 آن در مسیر احداث خیابان کشاورز و پخ خیابان آبسار و مقدار 65/1443 متر مربع باقیمانده دارد. (عرصه باغات در مسیر به میزان 60/452 متر مربع و اعیان ایوان باغ و دیوار گلی به مساحت 40/106 متر طول و تعداد 75 اصله درخت مثمر بادام ، انار و انگور – واگذاری 12 ساعت سهم آب چاه کشاورزی معروف به چاه ایران نژاد بانضمام کلیه ملزومات و متعلقات) مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند مالکیت میزان در مسیر و واگذاری 12 سهم ساعت آب چاه کشاورزی (معروف به چاه ایران نژاد) بانضمام کلیه ملزومات و متعلقات به نام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور معوضات امتیازی شش واحد تجاری به میزان 473 متر مربع در طبقه همکف بر روی قسمتی از باقیمانده پلاک 58 و 9/172 قطعه 10 نجف آباد به آدرس تقاطع بلوار کشاورز و خیابان آبسار طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاورین و همچنین پرداخت کلیه عوارضات و محاسبات باقیمانده پلاکها به مساحت 25/977 متر مربع به غیر از مقدار عرصه توافق شده براساس امتیازات واگذاری در بند ب بعهده مالکین و متصرفین می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
13- نامه شماره 2659/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری (به شماره 99/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه های شماره 453 مورخ 7/4/85 و شماره 2246 مورخ 13/6/91 منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه به شماره 91820 مورخ 27/12/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 318 و 323 واقع در قطعه 10 نجف آباد متعلق به آقای .... وکالتاً از طرف ... و خانم .... واقع در طرح تعریض بلوار کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 46 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به تبدیل نوع استفاده از مقدار 81/126 متر مربع عرصه که به عنوان اموال عمومی در توافقنامه شماره 42684 مورخ 6/6/91 از پلاک 323 قطعه 10 نجف آباد به تملک شهرداری درآمده و بلحاظ تغییر خط بدنه خیابان کشاورز قابلیت استفاده عمومی از این مقدار سلب گردیده و تبدیل آن به اموال اختصاصی شهرداری اقدام نماید و همچنین در خصوص اصلاح مساحت میزان در مسیر و باقیمانده پلاک فوق نیز با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:

       3610600: Y                 532167:X

36106310:Y                   532205:X

ضلع غربی باقیمانده پلاک ثبتی 323 قطعه 10

قسمتی از پلاک 318 قطعه 10

شمالاً به طول 37/12 متر به پلاک

شمالاً به طول 90/8 متر به پلاک

شرقاً به طول 16 متر به پلاک

شرقاً به طول 90/12 و 90/2 متر به پخ و گذر 36 متری

جنوباً به طول 60/8 و 60/3 متر پخ به گذر 8 متری

جنوباً به طول 60/4 و 90/2 متر به پخ و گذر 6 متری

غرباً به طول 32/12 و 60/3 متر به خیابان 55 متری

غرباً به طول 50/15 متر به پلاک

 

 

 

 

 

 

 

 

مساحت قسمتی از باقیمانده پلاک ثبتی شماره 323 پس از الحاق مالکیت (میزان در مسیر) شهرداری حسب مفاد مندرج در مواد توافقنامه شماره 42684 مورخ 6/6/91 و قید شده در بند الف ماده پنج این اصلاحیه توافقنامه باستناد گزارش واحد شهرسازی 29/198 متر مربع می شود که براساس تغییر خط بدنه بر بلوار احداثی کشاورز 55 متری تعریف می گردد. مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و واگذاری میزان در مسیر فوق و پرداخت مبلغ 000/000/750(هفتصد و پنجاه میلیون) ریال با توجه به کاهش عوارضات مصوب به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری ضمن واگذاری معوض ملکی عرصه پلاک ثبتی 323 قطعه 10 به مساحت 81/126 متر مربع به آدرس بلوار امام خیابان سپهری کوچه مزرعه نبش بلوار کشاورز تحصیل شده براساس تغییر خط بدنه توافقنامه 42684 مورخ 6/6/91 و نسبت به صدور معوضات امتیازی سه واحد تجاری به میزان 29/191 متر مربع در طبقه همکف و سه واحد دفتر کار به میزان 29/191 متر مربع در طبقه اول و سه واحد دفتر کار به میزان 29/191 متر مربع در طبقه دوم پلاک ثبتی 323 قطعه 10 بلوار امام خیابان سپهری کوچه مزرعه نبش بلوار کشاورز طبق ضوابط و مقررات شهرسازی (امتیازات در طبقات براساس رضایت نامه شماره 67634 مورخ 11/4/99 دفترخانه 42 نجف آباد صادر می گردد) مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد اصلاحیه توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
14- نامه شماره 2667/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری(به شماره 91/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 1969 مورخ 21/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 2/338 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2057024 متعلق به وراث .... (آقایان ... و .. و .....) واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:  532168:X     36104820:Y
شمالاً به طول 19 متر به پلاک مجاور- شرقاً به طول 40/21 متر به پلاک مجاور – جنوباً به طول 65/16 متر به گذر باغی و غرباً به طول 45/21 متر به گذر باغی . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 380 متر مربع که کلاً در مسیر قرار دارد( واگذاری سهم آب از شرکت زراعی 17 جوی ثبت 663 بانضمام کلیه ملزومات و متعلقات (نسبت به 380 متر مربع میزان در مسیر) مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال کل پلاک در مسیر به صورت تنظیم سند اقرار ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی در حق شهرداری و واگذاری سهم آب از شرکت زراعی 17 جوی ثبت 663 بانضمام کلیه ملزومات و متعلقات (نسبت به 380 متر مربع میزان در مسیر) متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/360/8 (هشت میلیارد و سیصد و شصت میلیون) ریال در وجه وراث مذکور اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
15- نامه شماره 2625/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری (به شماره 82/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 90628 مورخ 25/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل دو قطعه عرصه از پلاک ثبتی 174 قطعه 10 نجف آباد به شماره های کامپیوتری 2055004 و 2055490 متعلق به آقای ... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:

3609897:Y

532143:X

شمالاً به طول 23 متر به پلاک

شمالاً به طول 26 متر به گذر

شرقاً به طول 40/18 متر به پلاک مجاور

شرقاً به طول 24متر به پلاک

جنوباً به طول 23 متر به گذر احداثی

جنوباً به طول 26 متر به پلاک

غرباً به طول 20/18 متر به پلاک

غرباً به طول 24 متر به پلاک

مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 90/540 متر مربع که 62/216 مترمربع آن در مسیر احداث خیابان کشاورز و مقدار 120 متر مربع در مسیر معابر فرعی و مقدار 28/204 مترمربع باقیمانده دارد

مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 739 متر مربع که 40/394 مترمربع آن در مسیر احداث خیابان کشاورز و مقدار 115 متر مربع در مسیر معابر فرعی و مقدار 60/229 مترمربع باقیمانده دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند مالکیت میزان درمسیر بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور معوض امتیازی هشت واحد تجاری به میزان 90/433 متر مربع در طبقه همکف باقیمانده پلاک ثبتی 174 قطعه 10 نجف آباد به آدرس خیابان حکیم سنایی انتهای کوی سروش طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج  بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
16- نامه شماره 2661/1400 مورخ 23/1/1400 شهرداری (به شماره 98/1400 مورخ 23/1/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 1987 مورخ 21/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 338 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2052861 متعلق به وراث ........ (آقایان ... و ... و وراث ... (...) شهرت همگی ... و .... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز که به شرح ذیل منعکس است:  
3610235:Y   532182:X
شمالاً به طول 95/19 متر به پلاک – شرقاً به طول 30/99 متر به پلاک – جنوباً به طول 60/15 متر به پلاک و غرباً به طول 30/99 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به استناد گزارش واحد شهرسازی و مدارک مالکیت و تقسیم نامه ارائه شده 06/1765 متر مربع که به میزان 523 متر مربع آن در مسیر احداث خیابان کشاورز و مقدار 06/1242 متر مربع باقیمانده دارد ( و سهم آبگیر رعیتی کشاورزان نسبت به میزان در مسیر 523 متر مربع از دفتر قنوات 17 جوی کشاورزان نجف آباد به شماره ثبت 622) مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر و سهم آبگیر رعیتی کشاورزان نسبت به میزان در مسیر 523 متر مربع از دفتر قنوات 17 جوی کشاورزان نجف آباد به شماره ثبت 622 بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری صدور معوض امتیازی چهار واحد تجاری به میزان 210 متر مربع در طبقه همکف قسمتی از باقیمانده پلاک 338 قطعه 10 واقع در خیابان ایثار طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ، بدون اخذ هر گونه وجه دیگری به غیر از عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید و بدیهی است رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد.در ضمن باقیمانده پلاک به متراژ 06/1032 متر مربع کلیه عوارضات و محاسبات متعلقه را بدهکار می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
غایب جلسه : جناب آقای محمد منتظری عضو محترم شورای اسلامی شهر.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.